Alle reacties van PvdA
De stelling van vrijdag 16 maart 2018

Een voedselraad?
Het lijkt wel een 1 april mop; Ede krijgt een voedselraad.
Gemeente, bedrijfsleven, scholen, voedselexperts en inwoners, samen gaan zij blijkbaar bepalen wat er op het gebied van voedsel wel en niet goed is voor haar inwoners.
Het moet toch niet gekker worden, een overheid die zich gaat bemoeien met wat haar burgers eten en drinken.
Van dergelijke berichten krijg je Maoïstische gevoelens, een overheid die zich met ons voedsel bemoeit.
Straks ook met onze kleding, ons vervoer, onze woningen, waar houdt dit op?
De inwoners van Ede stellen hun vrijheid op prijs en wensen niet betutteld te worden.
Iedereen is meer dan voldoende op de hoogte van wat er goed en slecht voor hen is.

Van de gemeentelijke overheid verwachten wij dat zij zich beperkt tot haar kerntaken en zich niet te buiten gaat aan onnodige bijzaken.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 15 maart 2018

De ODDV.
Sinds een aantal jaren hebben verschillenden gemeenten in onze regio een aantal taken overgeheveld naar een min of meer zelfstandig opererend orgaan; OmgevingsDienst De Vallei genaamd, kortweg ODDV.
Hun taak is het verstrekken van vergunningen, toezicht en handhaving op onder meer het terrein van bouwen en wonen, infrastructuur en milieu.
Op zich een logische stap, kennis, ervaring, deskundigheid op vaak ingewikkelde terreinen kunnen beter gebundeld worden en pieken en dalen in het werkaanbod per gemeente kunnen zo ook efficiënter afgehandeld worden.
Door de afstand tot het bestuur ontstaan er echter ook ongewenste effecten, waarvan wij ons afvragen in hoeverre de politiek daar weet van heeft?
Medewerkers van de ODDV staan niet meer rechtstreeks onder het gezag van de verschillenden gemeenten, waardoor het aansturen door het bestuur vrijwel niet meer mogelijk lijkt te zijn.
Er dreigen wat koninkrijkjes binnen de ODDV te ontstaan, waardoor er soms strengere eisen gesteld worden dan waar men wettelijk toe verplicht is.
De complexiteit van de materie, zeker op het terrein van milieu, veiligheid en vergunningen maakt het voor de gemiddelde inwoner soms erg lastig om op een faire manier zijn gelijk te halen.
Omdat de ODDV een monopolist is, is het voor de gemiddelde cliënt erg lastig om de strijd aan te gaan, men heeft de ODDV immers nodig, er is geen alternatief.
Er bestaat weliswaar wel een klachtenloket, maar dat is een interne afdeling van diezelfde ODDV.

De ODDV dient zich klantgerichter te gedragen, zich strikt aan de wet en voorschriften te houden en er dient een onafhankelijk klachtenloket te komen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van woensdag 14 maart 2018

Het ambtelijk apparaat.
Van veel inwoners vernemen wij dat men niet tevreden is over de communicatie met het gemeentehuis.
Procedures duren erg lang, brieven en mails worden soms pas heel laat of niet beantwoord. Vaak krijgt men een bureaucratisch gevoel bij contacten met ons gemeentelijk apparaat.
Vaak heeft men met veel te veel verschillende personen te maken, die elkaar soms ook nog tegenspreken.
De mensen krijgen dan het spreekwoordelijke 'kastje en de muur' gevoel.
Dat zou in ieders belang anders moeten kunnen, al was het maar om ook op de kosten van het ambtelijk apparaat te kunnen besparen.

Iedereen die contact opneemt met de gemeente, krijgt voortaan één ambtelijk contactpersoon die zelf intern de zaken met zijn of haar collega’s opneemt, indien dat noodzakelijk mocht zijn.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 13 maart 2018

Wie is wie?
Wie zijn onze politici eigenlijk?
We hebben de website van de gemeente Ede er eens op nageslagen.
De taken van iedere gemeente zijn door de overheveling van taken er bepaald niet eenvoudiger op geworden.
We vroegen ons af in hoeverre onze huidige raadsleden gekwalificeerd zijn om het moeilijke bestuurlijke werk van onze gemeente te controleren.
Alle 39 raadsleden zetten hun profiel op de website, dus dat hebben we maar eens tegen het licht gehouden.
Van meer dan de helft van de raadsleden valt niet te achterhalen welke opleiding zij hebben genoten.
Als we alles goed hebben begrepen, heeft circa één derde van de raadsleden een HBO of universitaire opleiding.
Meer dan de helft van de raadsleden werkt bij de overheid, de gezondheidszorg of het onderwijs.
Minder dan de helft heeft een baan in het bedrijfsleven en slechts een enkeling is zelfstandig ondernemer, gepensioneerd of student.
We melden dit niet om er kwalificaties aan te verbinden, maar voor een bewuste keuze missen we soms belangrijke informatie.

Van ieder (potentieel) raadslid komt er een compleet en gecontroleerd cv op de website te staan en dat wordt lopende de zittingsperiode ook bijgehouden.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 12 maart 2018

Speerpunten voor Ede.
Het is voor veel mensen best lastig om een keuze bij de lokale verkiezingen te maken.
Kies je net zoals je landelijk zou kiezen, maar dat kan lang niet altijd.
Welke partij heeft voor Ede het beste in petto?
Kies je op een aansprekend persoon of juist op een partijprogramma?
Waarom zijn die partijprogramma’s zo onduidelijk, veel wollige taalgebruik, heel veel tekst maar vaak weinig concreet.
Zoals bij de meeste mensen zult u ook op enig moment wel denken, ik kies maar voor A, B of partij C.
Wie neemt er immers de moeite om alle partijprogramma’s te lezen?
Het zou juist daarom veel inzichtelijker voor ons gemaakt moeten worden.

Iedere partij zet op één A4’tje de speerpunten van haar beleid voor de belangrijkste taken die de gemeente heeft voor de komende 4 jaar.
Geen reactie ontvangen
De stelling van zaterdag 10 maart 2018

WILD, een successtory!
We willen niet alleen maar klagen, Ede is een fantastische leefomgeving waar ook veel dingen goed gaan.
Het gaat in verkiezingstijd echter begrijpelijk juist om die zaken die verandering behoeven.
De film WILD van onze eigen filmmaker Luc Enting is zo’n succes.
De Amsterdammers waren er zo jaloers op, dat het Parool er maar als enige krant een negatief oordeel over plaatste.
Natuur spreekt velen aan, maar is ook een proces dat altijd aan verandering onderhavig is.
De ene soort krijgt het door welke oorzaak dan ook wat moeilijker, maar anderzijds manifesteren bevers, zalm, wolven en soms bijzondere vogels zich weer in ons land.
In Ede willen we graag de natuur en de recreatie extra onder de aandacht brengen en het toerisme weer vitaliseren, hetgeen de provincie ook ondersteunt.
Vandaar de gedachte om in Ede de gemeente, natuurorganisaties, de WUR en vrijwilligers samen te laten werken om een natuuratlas van Ede uit te geven.
Een atlas waarin alle huidige flora en fauna in beeld wordt gebracht, hetgeen ook voor de toekomst een beeld van de natuur in Ede anno 2018 geeft.
Eventueel initiëren we een Veluwe brede samenwerking, waar wellicht de provincie ook wel middelen voor ter beschikking wil stellen.
Een natuurgids waar we nationaal en internationaal bezoekers meer naar de Veluwe weten te brengen.

In Ede nemen we het initiatief om een natuuratlas over de Veluwe uit te brengen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van vrijdag 09 maart 2018

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
We leven in een snel veranderende wereld, waarbij steeds andere eisen aan werknemers en werkgevers worden gesteld.
Een leven lang bij de PTT of de overheid werken, is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.
Automatisering van zo ongeveer alles, de energie transitie, de mondialisering, de Brexit, dit alles stelt andere eisen aan ons allen, maar ook aan ons onderwijsstelsel.
Opleidingen die wel leuk zijn, maar waar geen vraag naar is, zijn verspilling van overheidsgeld en talenten.
Anderzijds is er een groeiende vraag naar kennis waar volstrekt onvoldoende aanbod op de arbeidsmarkt voor is.
Voor bepaalde beroepsgroepen is er een chronisch gebrek aan werknemers, maar ook aan opleidingsmogelijkheden en kandidaten.
In de techniek, maar zeker in de installatie branche heeft dit zeer ernstige problemen tot gevolg, en dat juist in een sector waar heel veel gaat veranderen.
Dit is weliswaar een landelijk probleem, maar ook op lokaal niveau kunnen en moeten we hier veel meer aan doen.
Motiveer de jeugd, de werkloze en de statushouder om die opleiding te volgen waar vraag naar is, bouw hier een media campagne omheen.

Onze bestuurders dienen een in Ede een platform in het leven te roepen waar vertegenwoordigers van onze opleidingsinstituten, van werkgevers en onze bestuurders gezamenlijk om de tafel gaan zitten om deze problematiek in een breed perspectief aan te pakken en onder de aandacht te brengen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 08 maart 2018

De ambities van onze politici?
Je zou zeggen dat de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen bol zouden staan van ambities.
Deels is dat ook zo, alhoewel de verschillen programmatisch gezien veel kleiner zijn dan we verwacht hadden.
Wat ons echter tegenvalt is dat de ambities zich vaak uiten in (te) grote en kostbare projecten, zoals het station, de verplaatsing van Cultura, het WFC, een Exposeum, etcetera.
Voor ons gevoel allemaal projecten waar de kiezer niet echt om heeft gevraagd.
We missen echter juist die ambities waar de kiezer wel behoefte aan heeft.
De mooiste gemeente, goed onderhouden groen, trottoirs en wegen, mooie bomen en lanen, de meest groene gemeente van Nederland.
Maar ook de veiligste gemeente van Nederland, geen autobranden meer, het laagste percentage inbraak, vernielingen of erger. Een app tegen criminaliteit in elke wijk en buurt.
Of de gemeente met het laagste percentage werkloosheid en bijstand.
Maar ook de gemeente met de laagst mogelijke gemeentelijke belastingen met behoud van kwaliteit.

De politici in Ede dienen veel beter naar de wensen van hun inwoners te luisteren en dit te vertalen in beleid dat daarmee overeen komt.
Geen reactie ontvangen
De stelling van woensdag 07 maart 2018

Asielbeleid
Eervorig jaar was er veel hectiek rondom de aangekondigde komst van honderden asielzoekers naar Ede.
Gelukkig is de rust weergekeerd en bleken de nieuwe asielcentra overbodig door de vele leegstand in de al bestaande centra.
Veel inwoners vragen zich echter af wat het beleid met betrekking tot de aanwezige statushouders in Ede nu is, hoe vergaat het hen?
Als we van hun integratie een succes willen maken, kan dat alleen door de inzet van zowel ons bestuur, maar ook van onze inwoners en het bedrijfsleven.
Een mislukte integratie geeft vaak een langdurig probleem, zowel voor de betrokken nieuwe Nederlander als voor de samenleving als geheel. Voor de meeste inwoners van Ede is de integratie een onbekend terrein en speelt zich dit min of meer achter de schermen af. We begrijpen dat privacy ieders goed recht is, maar laten we daar niet te krampachtig mee omgaan. Het is in ieders belang dat dergelijke trajecten succesvol afgesloten kunnen worden.

De gemeente moet veel opener zijn en zich actiever opstellen om samen met inwoners en het bedrijfsleven, statushouders aan werk en een toekomst te helpen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 06 maart 2018

Luchtkwaliteit.

Een politiek beladen onderwerp dat steeds weer ten tonele verschijnt.
Vervuilende dieselauto's, binnen enkele jaren de dreiging van laag vliegverkeer over onze regio, de intensieve veehouderij met pluimvee en melkgeiten, de intensivering van de verkeersstromen, alles draagt daar aan bij.
Tot onze verbazing zien we op de locatie van de voormalige school langs de N224 weer pal langs deze weg een wooncomplex verrijzen.
In de gemeentelijke stukken lezen we dat onze regio is aangewezen als een pilotregio om de luchtkwaliteit te verbeteren.
We lezen ook veel ambities, echter in algemene termen en niet of nauwelijks geconcretiseerd.
Allemaal mooie woorden, maar wat betekent dit in de praktijk voor onze inwoners en bedrijven?
Wordt het geen tijd om via een lange(re) termijnvisie duidelijkheid te verschaffen aan inwoners en bedrijfsleven wat dit nu in de praktijk betekent?
Kan ik nog een dieselauto kopen, moet ik mijn cv ketel nog vervangen, is het nog zinvol om te investeren in mijn bedrijf of worden we straks geconfronteerd met maatregelen die onze investeringen weer teniet doen gaan?

Wij hebben als inwoners en als bedrijfsleven recht op duidelijkheid inzake het (toekomstige) milieubeleid van onze bestuurders.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 05 maart 2018

Gemeentelijke financiën.
De overheid hoort het goede voorbeeld te geven, ook qua uitgavenpatroon.
De gemeente steekt veel tijd en energie aan de begeleiding van inwoners die in een problematische schuldpositie verwikkeld zijn geraakt.
Zelf gaat ons bestuur niet altijd op gepaste wijze met onze belastingopbrengsten om, gezien het oplopende tekort en de wens om veel grote investeringen te doen in Cultura, het nieuwe station, de aanpassingen van de pleinen, het WFC enz.

Wij verwachten van ons gemeentebestuur een uitgavenpatroon dat in ieder geval geen tekorten laat zien en jaarlijks met een positief resultaat wordt afgesloten.
Geen reactie ontvangen
De stelling van zaterdag 03 maart 2018

Onze politieke partijen
Het is bedroevend te moeten constateren dat er slechts drie partijen in Ede bereid zijn om aan ons burgerinitiatief mee te werken.
Wij hebben er herhaaldelijk bij alle zittende raadsleden op aangedrongen om toch die ene minuut per dag vrij te maken om persoonlijk of namens hun partij een mening te geven over de door betrokken inwoners uit de gemeente Ede ingebrachte stellingen. Helaas zonder resultaat. Het enige antwoord dat we via de griffier hebben mogen ontvangen, was dat de betrokkenen er geen tijd voor hebben.
Buitengewoon merkwaardig, want het zijn juist de kleinere partijen die er wel tijd voor kunnen vrijmaken.
Wij vragen ons af of die raadsleden die die ene minuut per dag niet vrij kunnen maken, wel geschikt zijn om als uw volksvertegenwoordiger op te treden?

Partijen die weigeren in verkiezingstijd aan een publiek debat met haar inwoners deel te nemen, verdienen geen stem.
Geen reactie ontvangen
De stelling van vrijdag 02 maart 2018

Discriminatie
Na WOII weten we wat dat betekent, buitengesloten worden, en we weten ook waartoe dit kan leiden.
Juist in onze gemeente weten we maar al te goed wat er zich tijdens die periode van onze geschiedenis op de veelvuldig in het nieuws komende Goudsberg heeft afgespeeld.
De dag van de verkiezingen, 21 maart aanstaande, is ook de dag tegen racisme en discriminatie.
Als inwoners, bestuur en toezichthouders dienen we er gezamenlijk zorg voor te dragen dat dit in onze gemeente discriminatie en racisme niet, maar in ieder geval zo min mogelijk voorkomt. Anderzijds dienen mensen die zich gediscrimineerd voelen hier ook melding van te maken, hetzij bij de gemeente of anders via www.discriminatiemelden.nl.

De samenleving als geheel is verantwoordelijk voor een leefomgeving waar discriminatie en racisme niet voorkomt.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 01 maart 2018

Onze jeugd
Het lijkt erop dat het gebruik van drugs onder tieners weer aan het toenemen is.
Op school, bij de sportvelden en bij de uitgaansgelegenheden zijn allerhande middelen eenvoudig verkrijgbaar.
Uiteraard zijn de jongelui en de ouders daar in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk, de overheid kan immers niet alle problemen oplossen.
Ten gevolge van het grotestedenbeleid is er echter veel en veel minder politie in onze regio beschikbaar.
Mede om die reden is het toezicht in onze omgeving op een onaanvaardbaar laag niveau beland.
De negatieve invloed hiervan wordt nog vergroot door het zeer grote buitengebied van onze gemeente, waardoor er relatief grote afstanden overbrugd dienen te worden.
De aangetroffen drugslabs en drugsafval spreken wat dat betreft voor zich, de criminelen voelen zich hier steeds beter thuis.

De gemeente dient zich, samen met andere gemeenten in Nederland, wellicht via de VNG, te verzetten tegen het doorgeschoten grotestedenbeleid en zorg te dragen voor een evenredige politie inzet in onze gemeente. Onze inwoners dragen ook evenredig aan onze belastingverplichtingen bij, we hebben daar recht op.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 27 februari 2018

Naamgeving:
Het Museumplein in Ede. Een prachtige en logische naam, vernoemd naar een herkenningspunt.
Net als de Stationsweg, de Molenstraat, de Edeseweg etc.
Het Museumplein in Ede mist die verwijzing, het museum is daar weg.
Bezoekers en toeristen van dit plein zullen deze naam niet meer begrijpen.

De naam Museumplein moet veranderd worden.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 26 februari 2018

De jeugd kan er wat van.
Als je in het weekend wat later op de avond over het Museumplein in Ede loopt, dan schrik je als ouder van het uitgaanspubliek.
Is dit het circuit waar mijn kinderen ‘s-avonds rond lopen?
Dronken jeugd, baldadige jongelui, gescheld en geschreeuw, ruzie bij de taxi’s etc.

In het uitgaanscentrum moet op de drukke avonden, tot een uur na sluitingstijd, permanent toezicht zijn.
Geen reactie ontvangen
De stelling van zaterdag 24 februari 2018

Verlengde Maanderweg:

Er ligt een plan om van de Verlengde Maanderweg een ‘auto te gast’ weg te maken.
De geijkte doorvoer weg vanuit Ede Centrum naar het industrieterrein wordt daarmee fietsvriendelijk gemaakt.
De automobilist wordt eigenlijk vriendelijk verzocht om een andere route te kiezen.
De ondernemers aan deze weg hebben hier geen baat bij.
Het woon-werk verkeer van veel Edenaren zal zich verplaatsen via sluiproute’s door aangrenzende woonwijken.
De gemeente geeft aan in gesprek te zijn met ‘alle’ belanghebbenden. Het blijkt dat dit alleen gaat om de bewoners en ondernemers aan de Verlengde Maanderweg zelf.

Alle belanghebbenden dienen gehoord te worden. Dat zijn dus ook de bewoners van de aangrenzende woonwijken Beatrixpark en de Bloemenbuurt. Daarnaast ook de mensen die dagelijks deze weg gebruiken als woon-werk route.
Geen reactie ontvangen
De stelling van vrijdag 23 februari 2018

Sociale veiligheid.
Soms probeert men ons te doen geloven dat de criminaliteit op zijn retour is.
Toch geloven veel inwoners dat niet, ze beleven de werkelijkheid eenvoudigweg anders.
Misschien dat het aantal misdaad meldingen terugloopt, maar het doen van aangifte is ook geen onverdeeld genoegen.
Veel winkeliers doen van een simpele winkeldiefstal al geen aangifte meer, de crimineel loopt toch binnen de kortste keren weer op straat.
Daarom is de behoefte aan een veilige woonomgeving voor ouders met kinderen en voor ouderen groot.
Voor ouderen is er bijvoorbeeld het concept Knarrenhof, gebaseerd op de hofjes zoals we die nog van vroeger kennen.
Een besloten binnentuin waar een ieder zich veilig voelt en waar een hoge mate van sociale controle vanzelfsprekend is.
Ook voor ouders met kinderen is iets dergelijks ideaal.
Een gezamenlijke en besloten binnentuin waar kinderen veilig kunnen spelen en waar het toezicht gewaarborgd is, een plek waar vreemden niets te zoeken hebben.

Ede moet nieuwe woonconcepten bedenken waar ouderen, ouders en kinderen zich veilig voelen.
Een hofjes concept waar de sociale veiligheid vanzelfsprekend is.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 22 februari 2018

Snelfietsroute:
Er zijn plannen om een ‘Snelfiets route’ aan te leggen tussen Ede en Wageningen.
Het nu voorliggende plan splijt het dorp Bennekom letterlijk in tweeën.
Provinciaal geld wordt aangewend om een wens van de fietsersbond in te vullen.
Dit ten koste van werkelijk alles en iedereen.
Geen enkel argument kan het huidige plan goed praten.

Provinciaal geld moet goed besteed worden.
Deze ‘Snelfiets-route’ is een slecht idee en dus geen goede besteding van dit geld.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 20 februari 2018

Criminaliteit

De laatste tijd worden we in de pers regelmatig geconfronteerd met de drugsproblemen in Zuid Nederland.
Daar wordt er blijkbaar aan de bestrijding meer aandacht geschonken, waardoor we in onze regio het gevoel krijgen dat de drugs-gerelateerde criminaliteit hier ook lijkt op te rukken.
Artikelen over gedumpt afval, over opgerolde drugslabs in woningen en op industrieterreinen, wietkwekerijen in vakantiewoningen, het lijkt erop dat we dergelijke verhalen steeds vaker horen.
Ook alle leegkomende agrarische bebouwing is een potentieel gevaar voor de eigenaar van die bebouwing en de omgeving.

Focus op veiligheid. De overheid moet sneller, beter en harder optreden tegen de oprukkende criminaliteit.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 19 februari 2018

Lelystad

Weer lezen we over de gevolgen voor de opening van het vliegveld Lelystad.
Maximaal 45.000 vluchten per jaar. Dat betekent in de drukke periodes rond de 1.000 vluchten per week, zo rond de 150 vliegbewegingen per dag, recht boven onze woningen. Wat doen onze lokale politici hieraan?
Zijn die een samenwerkingsverband met de andere gemeenten aangegaan, hebben die gezamenlijk een topadvocaat ingehuurd om de MER rapportage ter discussie te stellen, doen die er werkelijk alles aan om onze belangen in Den Haag te behartigen?
Nee. 75 miljoen euro voor een nieuw station uitgeven is blijkbaar belangrijker.
Onze woningen zullen tientallen procenten in waarde dalen, maar blijkbaar speelt dat allemaal geen enkele rol van betekenis.
Het enige dat we horen is dat in een later stadium het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Wat daar de gevolgen van zijn, horen we echter niet.

Wij verwachten van onze politici, vanaf nu, dat zij zichtbaar en hoorbaar op alle niveau’s er alles aan doen om ons voor dit rampscenario te behoeden.
Geen reactie ontvangen
De stelling van zaterdag 17 februari 2018

Ede-Centrum:
In Ede-Centrum wordt veel tijd, energie en geld gestoken. Dat gebeurt door de ondernemers, de vastgoed-eigenaren, belanghebbenden en door de gemeente Ede. De komende jaren gaat er zichtbaar veel veranderen. Zo is het nieuwe marktplein nu in de maak en zal er meer groen in het centrum gaan komen. Alles in het teken van beleven / verblijven / werken en wonen. Een mogelijke verhuizing van Cultura moet eveneens mede gaan zorgen voor een meer levendig Ede-Centrum.
Allen geldverslindende operaties die vooraf maar moeizaam een garantie kunnen bieden op een daadwerkelijke toename van (kopend) publiek. In feite zijn het allen operaties die voorgaand gemeentelijk beleid moet herstellen.
Inzichten die achterhaald zijn of fouten die hersteld dienen te worden.
Het parkeerbeleid rondom Ede Centrum is in de afgelopen jaren echt fout gegaan.
Bezoekers (klanten) van Ede Centrum begrepen de chaos niet meer en bleven weg.
Inmiddels kan de conclusie worden getrokken dat door dit falend parkeerbeleid hele doelgroepen nu gemist worden in het centrum. Mensen die destijds hun weg elders hebben gezocht en gevonden komen nu niet meer terug.
Begin bij het begin en maak een eenvoudig, helder en betaalbaar parkeerbeleid in- en rondom Ede-Centrum.

Het eerste uur gratis parkeren in- en rondom Ede Centrum draagt, in positieve zin, bij aan het succes van Ede-Centrum.
Geen reactie ontvangen
De stelling van vrijdag 16 februari 2018

Geld teveel in Ede?
Deze week kunnen we in de pers lezen dat het College van B&W in Ede bereid is om 75.000.000,- euro uit te geven voor een nieuw station in Ede.
Als burger denk je dan: Is het niet de taak van de NS / Pro-Rail om voor een station te zorgen?
En dan het bedrag, 75 miljoen euro; dat is 625,= euro per iedere Edese burger.
Wetende dat dit soort megalomane projecten vaak ook nog te kampen krijgen met enorme kostenoverschrijdingen, dan lijkt dit toch wel een erg overdreven plan.
Een station met de naam Ede-Wageningen: Wat zou Wageningen aan het station bijdragen?
Voor zover wij uit de gemeentelijke stukken kunnen nagaan, overschrijden de uitgaven van de gemeente Ede toch al de inkomsten. Wij verwachten van ons bestuur dat men zorgvuldig met onze belastingen omgaan.

De gemeenteraad van Ede mag niet akkoord gaan met deze exorbitante uitgave voor een nieuw station.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 15 februari 2018

In veel gemeenten wordt er op de straatnaamborden, naast de naam van de straat, ook een tijdsbeeld of een beknopte omschrijving vermeld. Zo leer je al lopend door de stad een stukje van onze o zo belangrijke geschiedenis.

De voetgangers en fietsers leren zo waarom een straat die naam heeft gekregen. Bijvoorbeeld van een oud burgemeester of wethouder of de naam van een verzetsstrijder.

Vermeld op de straatnaamborden de achtergrond van de naamgever.
Maak hiermee de geschiedenis van Ede herkenbaar, levendig en zichtbaar.
Gratis geschiedenisles op de hoek van elke straat.
Geen reactie ontvangen
De stelling van woensdag 14 februari 2018

Laten we zuinig zijn op onze natuur.

Op veel plaatsen in onze prachtige natuurgebieden zien we ontwikkelingen die jammer zijn.
Veel weggegooide blikjes, boomgroei op de hei, Vogelkers en de Japanse Duizendknoop in de bossen die niet bestreden worden.
Een goed voorbeeld maakt het ook anderen moeilijker om alles zomaar weg te gooien.
Als we de mentaliteit van de bezoekers van onze schitterende natuur een beetje willen beïnvloeden, is een beter beheer noodzakelijk.
Meer prullenbakken langs de fietspaden en bij de bankjes in de natuurgebieden, maar deze ook regelmatig legen.
Het inzetten van vrijwilligers en werkzoekenden om de wildgroei van ongewenste exoten te bestrijden.

Laten we onze natuurgebieden koesteren en de inzet voor het beheer sterk verbeteren.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 13 februari 2018

Het buitengebied.

Zoals iedereen weet en ook in veel gemeentelijke stukken is te lezen, wonen we in een gemeente met een uitgebreid natuur- en landbouwgebied. Met name in de landbouwsector, voltrekken de veranderingen zich in een hoog tempo.
De gemiddelde leeftijd van de agrariërs is vrij hoog, veel boeren zijn al gestopt en nog meer boeren stoppen er in de komende decennia mee.

Van tijd tot tijd staan de inkomens van de agrariërs erg onder druk. Denk maar aan de Fipronil affaire en de mestproblematiek.

Soms voelen agrariërs, al dan niet uit nood geboren, dan de neiging om op een "creatieve" manier de waarheid naar hun hand te zetten, iets wat uiteraard niet kan en mag.

Door alle bovengenoemde feiten en omstandigheden gaat het aanzien van het agrarische buitengebied de komende decennia behoorlijk veranderen.

De gemeente Ede heeft dan ook niet voor niets eind 2016 een zeer uitgebreid rapport van 140 bladzijden uitgebracht, Programma Buitengebied Gemeente Ede. Hierin staan heel veel aandachtspunten, knelpunten, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook de rol van de provincie komt uitgebreid aan bod.

Toch menen zowel de betrokken agrariërs als de niet agrariërs dat er nog veel te veel onduidelijk is.
De boeren hebben vrijwel al hun kapitaal in het bedrijf, de grond, de opstallen, de veestapel en de machines geïnvesteerd.

Het is een bedrijfstak van een zeer grote importantie, voor onze omgeving, maar ook voor Nederland als geheel.

Voor een mooi, duurzaam, gezond, uitdagend en ondernemend agrarisch buitengebied is snel duidelijkheid vereist.

Regelgeving op basis van feiten in plaats van emotie en een zeer nauwe samenwerking tussen gemeente, provincie, rijk en wellicht Europa. Ede moet, samen met de WUR, hier het voortouw in nemen.
Food Valley vereist op korte termijn een daadkrachtig, helder en toekomstbestendig beleid van alle overheden.
Help onze agrarische bedrijfstak op innovatieve wijze vooruit!
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 12 februari 2018

Schoolgaande kinderen in de buitendorpen:
In de buitendorpen woont veel jeugd en die moeten zomer en winter op de fiets naar school, vaak naar een ander dorp of stad. Zeker in het buitengebied is dat veelal een gevaarlijke aangelegenheid.
In de wintermaanden in het donker langs veel te smalle wegen waar ook nog eens veel zwaar (landbouw) verkeer zijn weg moet vinden.

Langs de druk bereden doorgaande wegen in het buitengebied moet in veilige fietspaden worden geïnvesteerd.
Dat is geen luxe maar een bittere noodzaak voor onze kinderen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van woensdag 07 februari 2018

KRITIEK OP PARTIJEN GEPOLST
Vanuit de ambtelijke organisatie is er kritiek gekomen op partijengepolst.nl.
Eén van de redenen om niet op de, door betrokken inwoners vanuit de gemeente Ede geleverde, stellingen te reageren was dat de tekstblokken te lang en te saai zijn, terwijl de raadsleden te druk zijn in deze verkiezingsperiode.
Wij menen op onze beurt echter dat deze kritiek volstrekt onterecht is.
Saai, ja dat kan, in de politiek spreekt het ene onderwerp de één aan en de ander soms niet.
De opmerkingen inzake de lange tekstblokken verbaasde ons echter.
Een aantal mensen heeft zich de moeite getroost, om zich in de gemeentelijke stukken te verdiepen en de partijprogramma’s te lezen. Als we het over lange tekstblokken hebben, dan is daar voor en door de politici nog heel veel te verbeteren.
De enorme hoeveelheden tekst zijn soms nauwelijks door te komen.

Maak uw werkwijze toegankelijker, voor u zelf en voor uw inwoners. Heldere communicatie is een voorwaarde voor een goed en transparant leefklimaat tussen het gemeentelijke apparaat en de inwoners van de gemeente Ede, zeker in verkiezingstijd.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 06 februari 2018

Jaren geleden heeft de gemeente Ede veel geld verdiend aan de verkoop van haar aandeel in het energiebedrijf NUON.
De opbrengst hiervan is ondergebracht in de Stichting Idee in Uitvoering.
Voor zover ons bekend is daar nog steeds een aanzienlijk bedrag beschikbaar dat bedoeld is voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving.
Nu wij met elkaar aan de vooravond staan van een energietransitie, lijkt het ons buitengewoon zinvol om deze middelen ook op korte termijn te besteden aan de versnelde energietransitie in Ede, zonder dat dit extra kosten voor de inwoners met zich mee brengt. Duurzaamheid staat bij de inwoners en bestuur van Ede immers hoog in het Edese vaandel.

Geld dat verdiend is vanuit de energiesector moet geïnvesteerd worden in een moderne en verbeterde energiesector voor de inwoners van de gemeente Ede.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 05 februari 2018

Al jaren worden we overspoeld met berichten over de Food Valley en het belang daarvan.
Tevens geven wij als inwoners van Ede steeds meer gemeenschapsgeld uit aan allerhande acties om het centrum attractiever te maken. De resultaten daarvan zien we nog niet echt terug.
Waarom neemt de gemeente in samenspraak met een aantal gedreven winkeliers niet het initiatief voor een Food Market in één van de grotere leegstaande panden.
Een plek waar Food dagelijks op elk terrein te vinden is, van goedkoop tot de top van de markt, vers en verpakt, een plek waar je ook kennis maakt met Food uit en voor andere culturen.
Als wij in Ede voorop willen lopen in de Food-sector, moeten we dat zichtbaar maken, ook voor het publiek.
Een markt met vlees en vis, groenten en fruit, duurzaam verbouwde en gefokte producten, de mooiste biologische waren, vleesvervangers en delicatessen, kortom een plek waar Food Feest is.

Een Food Market in Ede voor de wijde regio is een must voor een attractief Ede’s centrum. Zeker in het hart van de Food Valley. Een initiatief dat financieel ondersteund wordt vanuit de gemeente Ede moet hiertoe leiden. Een samenwerking met de lokale food-producenten is hiervoor van groot belang.
Geen reactie ontvangen
De stelling van zaterdag 03 februari 2018

KINDEREN EN COMPUTERS ANNO 2018
Ouders van jonge kinderen maken zich vaak bezorgd om de vele uren die de kinderen besteden aan hun mobiele telefoon en de I-pad. Het is niet anders, sociale media eisen hun rol in de maatschappij op en computerspelletjes zijn voor de jeugd vaak in de plaats gekomen van buiten spelen.
Soms moet je echter zaken die niet meer terug te draaien zijn accepteren en er het beste van maken.
Waarom in Ede geen plaats waar de jeugd naar hartenlust met de computer kan leren omgaan, waar ze leren omgaan in- en met de IT wereld, waar programmeren een hobby kan worden en waar geleerd wordt om veilig en verstandig om te gaan met social media.
Een plek waar ze voor een gering bedrag toegang hebben en gestimuleerd worden om met hulp van vrijwillige- of beroepsdeskundigen, al dan niet vrijwillig, op een veilige manier een hobby kunnen gebruiken om zodoende tools te vergaren voor hun latere carrière.
Maak de whizzkids klaar voor de toekomst, daar heeft iedereen profijt van, de kinderen, de ouders en de maatschappij en breng het onder bij de bibliotheek.

De gemeente moet, buiten het reguliere onderwijs om, een initiatief ontplooien waarbij de Edese jeugd op een leuke en aantrekkelijke manier geleerd kan worden om te gaan met social media en alles wat daarbij hoort.
Geen reactie ontvangen
De stelling van vrijdag 02 februari 2018

DE N-224.
Er wordt in Nederland veelvuldig geklaagd over onze wegenstructuur en de files.
Natuur en duurzaamheid komen er vaak mee in conflict als het over plannen gaat om nieuwe infrastructuur projecten te realiseren.
Recent is in onze omgeving de A12 aanzienlijk verbreed, al is dat nog niet voldoende om alle files te voorkomen.
Wij vragen ons af waarom de provinciale N224 tussen de schaapskooi en restaurant Het Plankenwambuis niet aan de openbaarheid wordt onttrokken.
Het schitterende landschap van de Ginkelse Heide zou een dergelijk initiatief verdienen.
Samenspraak tussen de gemeente Ede, de provincie Gelderland en het Rijk zou dit initiatief vorm kunnen geven.

Er moet meer aandacht zijn voor de natuur in de omgeving van de Ginkelse Heide. Het teruggeven aan de natuur van een deel van de N224 is daarvoor een waardevolle optie.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 01 februari 2018

D-DAY VOOR DE 'MUUR VAN MUSSERT'
Als inwoner van Ede wordt je soms met verschillende verhalen geconfronteerd, waarvan je denkt, waarom wordt dat niet gecombineerd?
Je leest verhalen over de 'muur van Mussert', over een ontslagen manager die voor meerdere gemeenten de herinneringen van WOII op de kaart moest zetten en je leest verhalen dat het toerisme op de Veluwe bevorderd dient te worden.
We weten dat in Normandië jaarlijks vele tienduizenden belangstellenden zich verdiepen in wat zich daar ooit tijdens de invasie van 6 juni 1944 heeft afgespeeld.
In onze omgeving zijn er echter veel meer zaken te zien die voor de herinnering van WOII van belang zijn, maar belangrijk ook voor de jongeren om hen er kennis van te laten nemen.
De 'muur van Mussert' past uitstekend in de rij van herinneringsmonumenten, zeker als we dat in de context van discriminatie en de slachtoffers daarvan willen plaatsen.
Een goed georganiseerd plan om alle geschiedenis rondom WOII in beeld te brengen is een must.
Van Kamp Amersfoort tot Hotel de Wereld, van de luchtlandingen in onze omgeving tot de slag om de brug bij Arnhem, de waterlinies en de Grebbeberg, de vluchtroutes en de onderduikadressen, de al bestaande musea en de herinneringen aan hen die de strijd en de kampen niet overleefden, het is allemaal geschiedenis die we meer zichtbaar, levend en tastbaar moeten maken.
Een idee zou kunnen zijn: Jaarlijks op 12 juni, haar geboortedag, een Anne Frank debat over discriminatie, vroeger en nu bij het Middelpunt van Nederland, bij de 'muur van Mussert’.

De ‘muur van Mussert’ dient een rijksmonument te worden met een helder educatief programma.
Het moet daarmee toegevoegde waarde hebben in de vorm van een ‘bedenkmonument’.
Geen reactie ontvangen
De stelling van woensdag 31 januari 2018

Politieke betrokkenheid.
Veel inwoners in het buitengebied blijven verstoken van de lokale huis-aan-huis bladen, hebben veelal geen aansluiting op de lokale tv-zender en blijven derhalve verstoken van het gemeentelijke nieuws. Voor de publicatie van het gemeentelijk nieuws is dit in feite niet acceptabel en voor zover wij weten zelfs een verplichting. Verder zijn wij in zijn algemeenheid van mening dat de burgers, ook de burgers die wel naar Ede tv kunnen kijken en wel de huis-aan-huis bladen ontvangen, over het algemeen zeer slecht worden geïnformeerd over wat zich in de gemeentelijke politiek, de raadsvergaderingen en de discussies afspeelt. Voor actief bij de gemeente betrokken burgers is het essentieel dat de burgers er door diezelfde gemeente en politici bij betrokken worden en goed op de hoogte gehouden worden van welke problemen en oplossingen er spelen.

Voor een goede dialoog en begrip tussen burgers enerzijds en de gemeente en de politici anderzijds, is het essentieel dat burgers op een goede manier betrokken worden bij het wel en wee van de politiek.
Vrijwel alle programma’s van de politieke partijen staan bol van het woord innovatie.
Geef als gemeente het goede voorbeeld en betrek uw burgers via de moderne media en de lokale pers op een beknopte wijze bij uw beleidvoornemens en beslissingen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 30 januari 2018

Wij zijn al bijna vergeten hoe lang het geleden is dat de eerste publicaties over het WFC ons bereikten, het moet ruim 10 jaar geleden zijn. We hebben prachtige impressies gezien van een geweldig mooi ei dat de publiekstrekker zou worden voor vele tienduizenden bezoekers. Een inspiratie centrum op het gebied van food, een geweldig idee, zeker in combinatie met Food Valley en de Wageningen Universiteit. Kortom, een verrijking voor de aantrekkelijkheid van Ede, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers van buiten de regio. Hoewel wij er begrip voor op kunnen brengen dat het een complex plan betreft, verbazen wij ons erover dat wij tot op de dag van vandaag niets zien verrijzen. Tegelijkertijd horen we vanuit de politiek ook twijfels over de haalbaarheid en eveneens twijfels over de bereidheid van het bedrijfsleven om aan de financiering haar bijdrage te leveren. Ondertussen moeten de kosten voor de voorbereiding van deze plannen toch aardig in de papieren lopen. Ondanks dat de gemeente Ede voor dit doel ook nog eens voor vele miljoenen in de grond heeft geïnvesteerd en de renteverliezen ook enorm oplopen, zien we tot op de dag vandaag geen landelijke of internationale publiciteitscampagnes om bedrijven voor dit gebied te interesseren. Ook lezen wij berichten dat delen van het plan worden omgezet in woningbouw en dat er ook detailhandel mogelijk wordt gemaakt, hetgeen het centrum van Ede weer geen goed zal doen. Er staat, voor zover wij kunnen nagaan, geen grond voor geïnteresseerde bedrijven te koop, kortom wij zijn het (nabijgelegen) spoor bijster.

Dat het bestuur van onze gemeente ambitieuze plannen ter hand neemt juigen wij van harte toe. Toch krijgen wij in dit geval, mede door het gebrek aan concrete plannen in uitvoering, steeds meer het gevoel dat bij dit plan realiteitszin ontbreekt en/of niet op de juiste wijze ter hand is genomen. Bent u het als, waarschijnlijk beter of goed geínformeerde, politicus met ons eens?
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 29 januari 2018

Graffiti, een kostenpost en grote ergernis.
We geven allemaal veel om onze vrijheid, maar het beschadigen van gemeenschapsbezit of andermans eigendommen door het veelvuldig te bekladden met vaak onbegrijpelijke teksten heeft niets met vrijheid te maken. Het is voor veel mensen niet alleen een grote ergernis, maar voor de slachtoffers en de overheid ook een grote kostenpost. We zien het iedere dag op muren, transformatorhuisjes, viaducten, geluidschermen en soms agrarische gebouwen. Naar onze bescheiden mening is het waarschijnlijk een hele kleine groep, wellicht jongeren, die bij herhaling deze schade aan ons berokkenen. De spuitbussen met verf kopen ze wellicht gewoon bij de lokale verfwinkel of de bouwmarkt. De verkopers moeten toch soms in de gaten hebben dat deze personen niet zoveel nuttig werk te doen hebben voor al deze spuitbussen. Maar ook ouders en vrienden moeten hier weet van hebben. Ook vermoeden wij dat de ene tekst de andere weer uitlokt, dus laat de particulier en de gemeente zo spoedig mogelijk nadat het geconstateerd wordt de graffiti verwijderen. Vraag als gemeente ook aan provincie, spoorwegen en het rijk om als hun eigendom is beklad dit zo spoedig mogelijk te reinigen.

Laten we van Ede de schoonste en mooiste gemeente van nederland maken en er gezamenlijk alles aan doen om deze ellende te beëindigen. Geef als gemeente er ook blijk van dat dit niet langer getolereerd zal worden en roep een meldpunt in het leven waar verkopers, familie, vrienden en anderen dit kunnen melden, zodat we de daders hierop kunnen aanspreken en bij herhaling bestraffend kunnen optreden. Kortom, actief beleid op dit terrein.
Geen reactie ontvangen
De stelling van zaterdag 27 januari 2018

Iedereen doet mee?!
In alle verkiezingsprogramma’s komen we dit onderwerp wel tegen, en terecht. In een fijne samenleving hebben zoveel mogelijk mensen werk, enerzijds voor de broodnodige inkomsten, maar ook voor hun levensvreugde, hun contacten en om hun ambities na te streven. Tegelijkertijd staan er nog steeds veel mensen aan de kant. Ze kunnen geen werk vinden, hun opleiding sluit niet aan bij waar vraag naar is, culturele verschillen of een taalachterstand spelen een rol, ze zijn al wat ouder of ze hebben een lichamelijke of geestelijke beperking. Toch vinden wij met elkaar dat er voor iedereen er een goede kans moet zijn om toch die baan te vinden. In veel gevallen schakelen we, vermoedelijk op kosten van de belastingbetaler, gespecialiseerde bedrijven in om deze mensen aan een baan te helpen. De diverse media melden dat dit vaak onvoldoende successen oplevert, al kennen we hiervoor geen echte Edese cijfers. Daar komt als wrang verschijnsel bij dat veel werkgevers op geen enkele wijze kans zien om vacatures ingevuld te krijgen. Ede moet daarin een voortrekkers rol gaan innemen en met innovatie en creativiteit tot oplossingen komen.

We lanceren in ede een gemeentelijke website, waarop we geanonimiseerde omschrijvingen van de werkzoekenden plaatsen. De privacy van de betrokkenen moet volledig gewaarborgd blijven. Zaken als opleiding, werkervaring, ambities, woonplaats, eventuele beperkingen, gewenst werk etc. Kunnen zonder probleem vermeld worden. Ede brengt hiermee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo dicht mogelijk bij elkaar. Niet alleen uit financieel belang voor de betrokkenen en de gemeenschap, maar ook en met name voor de toekomst van het individu.
Geen reactie ontvangen
De stelling van vrijdag 26 januari 2018

Energie transitie. Als inwoners van de gemeente Ede staan ook wij aan de vooravond van de veelvuldig in de media en verkiezingsprogramma’s benoemde energie transitie. De meeste mensen laten het tot zich komen en wachten af, wat kun je er als particulier mee? Natuurlijk, een zonneboiler of stroom opwekken met een paar zonnecollectoren, de één deed het al, de ander is het van plan en weer een ander stelt het nog maar even uit. Maar de echte oplossing is veel gecompliceerder. Het wordt aan de inwoners van Groningen steeds minder goed te verkopen om het gas daar uit de grond te halen en het gas van Poetin willen we eigenlijk niet. Echte doorbraken in de wetenschap om het mondiale energieprobleem op een simpele en eenduidige manier op te lossen, komen nog niet tot ons. Net zoals we dat vroeger deden, toen werden er lokaal energie bedrijven opgericht, zullen we voor de komende decennia ook meer en meer onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, anders lopen we de kans een keer echt in de kou te zitten.

De gemeente moet met haar innovatieve beleidvoornemens het voortouw nemen om de realisatie van corporaties van bewoners om in de eigen energie voorziening te voorzien initiëren en stimuleren. Dit kan door technisch, juridisch en financiëel voorwerk te doen, zodat lokale burgerinitiatieven om per blok woningen, een appartementengebouw of een deel van een wijk energie onafhankelijk te maken, worden bevorderd.
Geen reactie ontvangen
De stelling van donderdag 25 januari 2018

Het verplaatsen van Cultura: Uit de lokale media en gemeentelijke stukken kunnen wij opmaken dat er plannen bestaan om Cultura naar het centrum te verplaatsen. Het huidige onderkomen van Cultura is naar onze mening uitstekend geschikt voor de huidige functies, is aan de rand van het centrum gelegen, parkeervoorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig, maar na het vertrek zal het in de huidige vorm niet meer exploitabel zijn. Ook in het nastreven van een duurzaam beleid past het naar onze mening niet om dit gebouw haar functie te ontnemen en met een miljoenen belastinggeld verslindende operatie elders in het centrum een soortgelijk gebouw te realiseren.

Wij zijn tegen de miljoenen kostende operatie om Cultura te verplaatsen.
Geen reactie ontvangen
De stelling van woensdag 24 januari 2018

Afvalinzameling : De meeste huishoudens in Ede hebben ondertussen de beschikking over een viertal kliko’s, voor restafval, voor groenafval, voor plastic afval en voor oud papier. Deze kliko’s nemen veel ruimte in beslag en zien er ronduit ontsierend uit. De ophaalcyclus is meestal drie weken waardoor, zeker in de zomermaanden, het risico op stank en ongedierte erg groot wordt. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen het plastic afval eerst met warm water reinigen, hetgeen vanzelfsprekend energie en water kost. Ook lezen wij regelmatig in de media dat de afvalberg tot voor kort zelfs naar China werd verscheept en nu die grens daarvoor gesloten is men amper weet waar men ermee naar toe moet. Ook lezen wij dat er veel plastic helemaal niet recyclebaar is. Zelfs het Centraal Plan Bureau zet vraagtekens bij nut en noodzaak van het recyclen van plastic. Naar onze mening heeft het inzamelen van plastic afval, zeker als je alles meetelt, geen enkel voordeel voor het milieu en daarmee evenmin voor de inwoners van Ede.

Wij zijn het eens met het feit dat dit anders moet. Wij kiezen voor het behouden van een tweetal kliko's, één voor afval en één voor oud papier. De ophaalcyclus wordt hierop aangepast.
Geen reactie ontvangen
De stelling van dinsdag 23 januari 2018

Uit de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Ede blijkt dat de brandweer slechts in 59% van de spoedeisende gevallen aan de norm van de wettelijke opkomsttijd voldoet. Dit achten wij buitengewoon onwenselijk. Wat ons echter verbaast is dat er in het actieplan geen enkele opmerking staat dat dit verbetert dient te worden.

Wij zijn als partij bereid ons tot het uiterste in te spannen om er voor zorg te dragen dat het percentage van de aanrijtijden van de brandweer opgeschroefd dient te worden naar minimaal 95%.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 22 januari 2018

Een van de belangrijkste thema’s is het plan om de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad recht over onze gemeente te laten gaan en dat bovendien op een hoogte van 6.000 voet, omgerekend circa 1.800 meter, volgens het factsheet van Lelystad airport. Dat gaat ons heel veel geluidshinder, fijnstof en luchtverontreiniging bezorgen, vandaar dat wij ons zeer uitdrukkelijk tegen dit plan uitspreken. Daar komt bij dat de Food Valley is aangewezen als een pilot regio voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, iets wat haaks staat op de beoogde vliegroutes over Ede. Een vliegroute over het IJsselmeer is een veel betere oplossing, waarbij er vele malen minder inwoners van Nederland hinder zullen ondervinden.

Als partij zullen wij ons tot het uiterste inspannen om met alle politieke en juridische middelen ons te verzetten tegen de geplande vliegroutes over de gemeente Ede, ook als dat indruist tegen de besluiten van de provincie en de regering.
Geen reactie ontvangen