Alle reacties van Democratische Kiezers Ede
De stelling van vrijdag 16 maart 2018

Een voedselraad?
Het lijkt wel een 1 april mop; Ede krijgt een voedselraad.
Gemeente, bedrijfsleven, scholen, voedselexperts en inwoners, samen gaan zij blijkbaar bepalen wat er op het gebied van voedsel wel en niet goed is voor haar inwoners.
Het moet toch niet gekker worden, een overheid die zich gaat bemoeien met wat haar burgers eten en drinken.
Van dergelijke berichten krijg je Maoïstische gevoelens, een overheid die zich met ons voedsel bemoeit.
Straks ook met onze kleding, ons vervoer, onze woningen, waar houdt dit op?
De inwoners van Ede stellen hun vrijheid op prijs en wensen niet betutteld te worden.
Iedereen is meer dan voldoende op de hoogte van wat er goed en slecht voor hen is.

Van de gemeentelijke overheid verwachten wij dat zij zich beperkt tot haar kerntaken en zich niet te buiten gaat aan onnodige bijzaken.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Democratische Kiezers vindt dat de overheid zich in principe moet beperken tot haar kentaken. Over wat hoofd- en bijzaak is, kunnen de politieke meningen verschillen. Een van de taken van de overheid is het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen die een maatschappelijk nut kunnen (gaan) vervullen.

Ede zet zich op de kaart als stad van food. Ede wil verbinden. De gemeente Ede moet zeker de ruimte nemen om samen met anderen nieuwe ontwikkelingen van de grond te tillen. Het instellen van een voedselraad past in het beeld wat Ede wil zijn.

Democratische Kiezers vindt het belangrijk dat de voedselraad ingesteld wordt voor een bepaalde periode van bijvoorbeeld 3 jaar. Vervolgens na twee en halfjaar de resultaten evalueren en afzetten tegen de gemaakte kosten. Daarna kan de raad beslissen of doorgaan gewenst is.

Ede krijgt een voedselraad >> http://bit.ly/2FqOH1B
De stelling van donderdag 15 maart 2018

De ODDV.
Sinds een aantal jaren hebben verschillenden gemeenten in onze regio een aantal taken overgeheveld naar een min of meer zelfstandig opererend orgaan; OmgevingsDienst De Vallei genaamd, kortweg ODDV.
Hun taak is het verstrekken van vergunningen, toezicht en handhaving op onder meer het terrein van bouwen en wonen, infrastructuur en milieu.
Op zich een logische stap, kennis, ervaring, deskundigheid op vaak ingewikkelde terreinen kunnen beter gebundeld worden en pieken en dalen in het werkaanbod per gemeente kunnen zo ook efficiënter afgehandeld worden.
Door de afstand tot het bestuur ontstaan er echter ook ongewenste effecten, waarvan wij ons afvragen in hoeverre de politiek daar weet van heeft?
Medewerkers van de ODDV staan niet meer rechtstreeks onder het gezag van de verschillenden gemeenten, waardoor het aansturen door het bestuur vrijwel niet meer mogelijk lijkt te zijn.
Er dreigen wat koninkrijkjes binnen de ODDV te ontstaan, waardoor er soms strengere eisen gesteld worden dan waar men wettelijk toe verplicht is.
De complexiteit van de materie, zeker op het terrein van milieu, veiligheid en vergunningen maakt het voor de gemiddelde inwoner soms erg lastig om op een faire manier zijn gelijk te halen.
Omdat de ODDV een monopolist is, is het voor de gemiddelde cliënt erg lastig om de strijd aan te gaan, men heeft de ODDV immers nodig, er is geen alternatief.
Er bestaat weliswaar wel een klachtenloket, maar dat is een interne afdeling van diezelfde ODDV.

De ODDV dient zich klantgerichter te gedragen, zich strikt aan de wet en voorschriften te houden en er dient een onafhankelijk klachtenloket te komen.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Wij onderschrijven dat de ODDV zich aan de wet dient te houden. De inwoner mag zeker niet het gevoel krijgen dat de ODDV met een zekere willekeur werkt.

Bij klachten over het functioneren van de ODDV kan de inwoner terecht bij het dagelijks bestuur van onze gemeente. Ook kan de inwoner aankloppen bij de Democratische Kiezers Ede.

Bij een aanhoudende klachtenregen kan een onafhankelijk loket worden overwogen.

Misschien een interessant onderwerp voor de Rekenkamercommissie om hier nadere studie naar te doen.
De stelling van woensdag 14 maart 2018

Het ambtelijk apparaat.
Van veel inwoners vernemen wij dat men niet tevreden is over de communicatie met het gemeentehuis.
Procedures duren erg lang, brieven en mails worden soms pas heel laat of niet beantwoord. Vaak krijgt men een bureaucratisch gevoel bij contacten met ons gemeentelijk apparaat.
Vaak heeft men met veel te veel verschillende personen te maken, die elkaar soms ook nog tegenspreken.
De mensen krijgen dan het spreekwoordelijke 'kastje en de muur' gevoel.
Dat zou in ieders belang anders moeten kunnen, al was het maar om ook op de kosten van het ambtelijk apparaat te kunnen besparen.

Iedereen die contact opneemt met de gemeente, krijgt voortaan één ambtelijk contactpersoon die zelf intern de zaken met zijn of haar collega’s opneemt, indien dat noodzakelijk mocht zijn.
Eens
Geen mening
Oneens
Geen mening
Geen mening
Geen mening
De gemeente Ede zet zich in om het gevoel bij de inwoner van ‘het kastje en de muur’ te voorkomen. Met een grote organisatie zal dat niet altijd helemaal goed gaan. Ook komt het voor dat de vraag van de inwoner in eerste instantie anders wordt begrepen dan bedoelt.

Procedures zijn vaak ingewikkeld zeker wanneer je als inwoner met iets voor het eerst wordt geconfronteerd. In zo’n situatie blijft de communicatie lastig.
De stelling van dinsdag 13 maart 2018

Wie is wie?
Wie zijn onze politici eigenlijk?
We hebben de website van de gemeente Ede er eens op nageslagen.
De taken van iedere gemeente zijn door de overheveling van taken er bepaald niet eenvoudiger op geworden.
We vroegen ons af in hoeverre onze huidige raadsleden gekwalificeerd zijn om het moeilijke bestuurlijke werk van onze gemeente te controleren.
Alle 39 raadsleden zetten hun profiel op de website, dus dat hebben we maar eens tegen het licht gehouden.
Van meer dan de helft van de raadsleden valt niet te achterhalen welke opleiding zij hebben genoten.
Als we alles goed hebben begrepen, heeft circa één derde van de raadsleden een HBO of universitaire opleiding.
Meer dan de helft van de raadsleden werkt bij de overheid, de gezondheidszorg of het onderwijs.
Minder dan de helft heeft een baan in het bedrijfsleven en slechts een enkeling is zelfstandig ondernemer, gepensioneerd of student.
We melden dit niet om er kwalificaties aan te verbinden, maar voor een bewuste keuze missen we soms belangrijke informatie.

Van ieder (potentieel) raadslid komt er een compleet en gecontroleerd cv op de website te staan en dat wordt lopende de zittingsperiode ook bijgehouden.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Goed idee en dan? Als raadslid heb je niet te verbergen, ook niet over je opleidingen en werkzaamheden.

Een cv (curriculum vitae) zegt nog niets over hoe een raadslid zijn / haar rol als volksvertegenwoordiger gaat waarmaken. Of het raadslid gevoel heeft voor het politieke handwerk. En het raadslid in staat is om zijn politieke standpunt helder, begrijpelijk, kort en krachtig onder woorden te brengen. Of het raadslid een echt politiek debat kan voeren is weer een ander verhaal. En of het raadslid voldoende tijd kan vrijmaken om alle toebedeelde taken inhoudelijk goed op te pakken.

De competenties om een goed raadslid te zijn, zijn niet afhankelijk van een opleiding of het werk dat het raadslid in het dagelijks leven doet.
De stelling van maandag 12 maart 2018

Speerpunten voor Ede.
Het is voor veel mensen best lastig om een keuze bij de lokale verkiezingen te maken.
Kies je net zoals je landelijk zou kiezen, maar dat kan lang niet altijd.
Welke partij heeft voor Ede het beste in petto?
Kies je op een aansprekend persoon of juist op een partijprogramma?
Waarom zijn die partijprogramma’s zo onduidelijk, veel wollige taalgebruik, heel veel tekst maar vaak weinig concreet.
Zoals bij de meeste mensen zult u ook op enig moment wel denken, ik kies maar voor A, B of partij C.
Wie neemt er immers de moeite om alle partijprogramma’s te lezen?
Het zou juist daarom veel inzichtelijker voor ons gemaakt moeten worden.

Iedere partij zet op één A4’tje de speerpunten van haar beleid voor de belangrijkste taken die de gemeente heeft voor de komende 4 jaar.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Het lijkt logisch één A4’tje met de belangrijkste taken die de gemeente heeft in de komende 4 jaar. De vraag is of het daardoor eenvoudiger wordt voor de kiezer. Immers veel ligt vast in wetten en voorschriften. Vier jaar geleden was nog niets bekend over de stroom vluchtelingen die naar Europa kwam of over de opening van Lelystad Airport. En voor de komende vier jaar? Wie het weet, mag het zeggen.

Is het niet beter om alle partijen naar hun mening te vragen over een aantal concrete onderwerpen die de inwoners echt bezig houdt? PartijenGepolst doet dat en ziet hoe de politieke partijen daarop reageren?

Democratische Kiezers vindt bijvoorbeeld woningbouw voor jongeren, Knarrenhof - modern huisvestingsconcept voor ouderen, tweerichtingen communicatie met de inwoners, stilte - geen vliegtuigen laag over Ede, opgeruimde en schone wijken, goede doorstroming van het verkeer en veilige fietspaden in het buitengebied belangrijk voor de komende jaren.

En de laatste weken is de Verlengde Maanderweg en de snelle fietsroute door Bennekom ineens politiek hot. Het laatste woord is daar zeker niet over gezegd. Wel is helder dat het college wederom de communicatie met haar inwoners onderschatte.

Nee, met één A4’tje komen wij er niet.
De stelling van zaterdag 10 maart 2018

WILD, een successtory!
We willen niet alleen maar klagen, Ede is een fantastische leefomgeving waar ook veel dingen goed gaan.
Het gaat in verkiezingstijd echter begrijpelijk juist om die zaken die verandering behoeven.
De film WILD van onze eigen filmmaker Luc Enting is zo’n succes.
De Amsterdammers waren er zo jaloers op, dat het Parool er maar als enige krant een negatief oordeel over plaatste.
Natuur spreekt velen aan, maar is ook een proces dat altijd aan verandering onderhavig is.
De ene soort krijgt het door welke oorzaak dan ook wat moeilijker, maar anderzijds manifesteren bevers, zalm, wolven en soms bijzondere vogels zich weer in ons land.
In Ede willen we graag de natuur en de recreatie extra onder de aandacht brengen en het toerisme weer vitaliseren, hetgeen de provincie ook ondersteunt.
Vandaar de gedachte om in Ede de gemeente, natuurorganisaties, de WUR en vrijwilligers samen te laten werken om een natuuratlas van Ede uit te geven.
Een atlas waarin alle huidige flora en fauna in beeld wordt gebracht, hetgeen ook voor de toekomst een beeld van de natuur in Ede anno 2018 geeft.
Eventueel initiëren we een Veluwe brede samenwerking, waar wellicht de provincie ook wel middelen voor ter beschikking wil stellen.
Een natuurgids waar we nationaal en internationaal bezoekers meer naar de Veluwe weten te brengen.

In Ede nemen we het initiatief om een natuuratlas over de Veluwe uit te brengen.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
De natuur op de Veluwe en in de Kraats anno 2020 digitaal met een app?

Is het een idee om dit samen met inwoners, schooljeugd en studenten te ontwikkelen? WUR, natuurorganisaties, vrijwilligers met kennis van zaken en Luc Enting kunnen de geïnteresseerden begeleiden. Kennisdeling op een speelse wijze.
De stelling van vrijdag 09 maart 2018

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
We leven in een snel veranderende wereld, waarbij steeds andere eisen aan werknemers en werkgevers worden gesteld.
Een leven lang bij de PTT of de overheid werken, is al lang geen vanzelfsprekendheid meer.
Automatisering van zo ongeveer alles, de energie transitie, de mondialisering, de Brexit, dit alles stelt andere eisen aan ons allen, maar ook aan ons onderwijsstelsel.
Opleidingen die wel leuk zijn, maar waar geen vraag naar is, zijn verspilling van overheidsgeld en talenten.
Anderzijds is er een groeiende vraag naar kennis waar volstrekt onvoldoende aanbod op de arbeidsmarkt voor is.
Voor bepaalde beroepsgroepen is er een chronisch gebrek aan werknemers, maar ook aan opleidingsmogelijkheden en kandidaten.
In de techniek, maar zeker in de installatie branche heeft dit zeer ernstige problemen tot gevolg, en dat juist in een sector waar heel veel gaat veranderen.
Dit is weliswaar een landelijk probleem, maar ook op lokaal niveau kunnen en moeten we hier veel meer aan doen.
Motiveer de jeugd, de werkloze en de statushouder om die opleiding te volgen waar vraag naar is, bouw hier een media campagne omheen.

Onze bestuurders dienen een in Ede een platform in het leven te roepen waar vertegenwoordigers van onze opleidingsinstituten, van werkgevers en onze bestuurders gezamenlijk om de tafel gaan zitten om deze problematiek in een breed perspectief aan te pakken en onder de aandacht te brengen.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
De mismatch op de arbeidsmarkt krijgen wij maar niet onder controle. Gelukkig is de vraag naar vakmensen en specialisten de laatste paar jaar sterk gegroeid. Zo zelfs dat er een tekort aan vakmensen is in onder andere de bouw en de installatie branche.

Een media campagne over de beroepen waar nu maar vooral in de toekomst veel vraag naar zal zijn ondersteunen wij van harte. Wij zetten vraagtekens om op gemeentelijk niveau het voorgestelde platvorm in het leven te roepen. Daarvoor is Ede te klein. Een dergelijk platvorm op provinciaal niveau zien wij wel zitten.
De stelling van donderdag 08 maart 2018

De ambities van onze politici?
Je zou zeggen dat de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen bol zouden staan van ambities.
Deels is dat ook zo, alhoewel de verschillen programmatisch gezien veel kleiner zijn dan we verwacht hadden.
Wat ons echter tegenvalt is dat de ambities zich vaak uiten in (te) grote en kostbare projecten, zoals het station, de verplaatsing van Cultura, het WFC, een Exposeum, etcetera.
Voor ons gevoel allemaal projecten waar de kiezer niet echt om heeft gevraagd.
We missen echter juist die ambities waar de kiezer wel behoefte aan heeft.
De mooiste gemeente, goed onderhouden groen, trottoirs en wegen, mooie bomen en lanen, de meest groene gemeente van Nederland.
Maar ook de veiligste gemeente van Nederland, geen autobranden meer, het laagste percentage inbraak, vernielingen of erger. Een app tegen criminaliteit in elke wijk en buurt.
Of de gemeente met het laagste percentage werkloosheid en bijstand.
Maar ook de gemeente met de laagst mogelijke gemeentelijke belastingen met behoud van kwaliteit.

De politici in Ede dienen veel beter naar de wensen van hun inwoners te luisteren en dit te vertalen in beleid dat daarmee overeen komt.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Er wordt heel veel geluisterd naar de inwoners. Ambtenaren overleggen veelvuldig over van alles en nog wat met de (in)direct berokkenen. De afdeling communicatie doet stinkend zijn best om alle college besluiten te vertalen in hap klare brokken voor de inwoners. En toch zijn heel veel inwoners ontevreden hoe de gemeente tot een besluit komt en dit uitvoert. Vaak voelen inwoners zich overvallen en weten niet hoe te reageren. Dat bevordert niet het vertrouwen in de politiek.

Democratische Kiezers gaat er voor om in de nieuwe collegeperiode de inwoners ook te laten weten wat met hun bijdrage wordt gedaan. Waarom bepaalde zaken wel maar ook waarom andere zaken niet zijn meegewogen in de besluitvorming. Als inwoner kun je dan nog steeds het ergens niet mee eens zijn maar een besluit is beter te accepteren wanneer glashelder is wat er met jouw inbreng is gedaan.
De stelling van woensdag 07 maart 2018

Asielbeleid
Eervorig jaar was er veel hectiek rondom de aangekondigde komst van honderden asielzoekers naar Ede.
Gelukkig is de rust weergekeerd en bleken de nieuwe asielcentra overbodig door de vele leegstand in de al bestaande centra.
Veel inwoners vragen zich echter af wat het beleid met betrekking tot de aanwezige statushouders in Ede nu is, hoe vergaat het hen?
Als we van hun integratie een succes willen maken, kan dat alleen door de inzet van zowel ons bestuur, maar ook van onze inwoners en het bedrijfsleven.
Een mislukte integratie geeft vaak een langdurig probleem, zowel voor de betrokken nieuwe Nederlander als voor de samenleving als geheel. Voor de meeste inwoners van Ede is de integratie een onbekend terrein en speelt zich dit min of meer achter de schermen af. We begrijpen dat privacy ieders goed recht is, maar laten we daar niet te krampachtig mee omgaan. Het is in ieders belang dat dergelijke trajecten succesvol afgesloten kunnen worden.

De gemeente moet veel opener zijn en zich actiever opstellen om samen met inwoners en het bedrijfsleven, statushouders aan werk en een toekomst te helpen.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
DKE staat voor een samenleving waarin iedereen zich zelf kan zijn, de talenten vol kan benutten en een waardevolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Dat geld dus ook voor de statushouders. De krapte op de arbeidsmarkt biedt de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs de ruimte om alle beschikbare arbeidspotentieel tot zijn recht te laten komen.

Een statushouders integreert het snelst in onze samenleving door met anderen samen te werken. Dat is een goede manier om onze taal en cultuur eigen te maken.
De stelling van dinsdag 06 maart 2018

Luchtkwaliteit.

Een politiek beladen onderwerp dat steeds weer ten tonele verschijnt.
Vervuilende dieselauto's, binnen enkele jaren de dreiging van laag vliegverkeer over onze regio, de intensieve veehouderij met pluimvee en melkgeiten, de intensivering van de verkeersstromen, alles draagt daar aan bij.
Tot onze verbazing zien we op de locatie van de voormalige school langs de N224 weer pal langs deze weg een wooncomplex verrijzen.
In de gemeentelijke stukken lezen we dat onze regio is aangewezen als een pilotregio om de luchtkwaliteit te verbeteren.
We lezen ook veel ambities, echter in algemene termen en niet of nauwelijks geconcretiseerd.
Allemaal mooie woorden, maar wat betekent dit in de praktijk voor onze inwoners en bedrijven?
Wordt het geen tijd om via een lange(re) termijnvisie duidelijkheid te verschaffen aan inwoners en bedrijfsleven wat dit nu in de praktijk betekent?
Kan ik nog een dieselauto kopen, moet ik mijn cv ketel nog vervangen, is het nog zinvol om te investeren in mijn bedrijf of worden we straks geconfronteerd met maatregelen die onze investeringen weer teniet doen gaan?

Wij hebben als inwoners en als bedrijfsleven recht op duidelijkheid inzake het (toekomstige) milieubeleid van onze bestuurders.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Het Ruhrgebied, het verkeer, de intensieve veehouderij en sommige productiebedrijven dragen allemaal bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het is een landelijk probleem. De luchtkwaliteit gaat over de gemeentelijke grenzen heen.

Meer elektrisch vervoer, minder verbruik van aardgas, meer duurzame energie en minder uitstoot van fijnstof dragen allemaal bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De gemeente Ede doet al veel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar het kan zeker beter. Ontwerp alle nieuwbouw woningen minimaal energieneutraal. Maak het fietsen veel aantrekkelijker voor de inwoners. Stimuleer nog meer het isoleren van bestaande woningen. Democratische Kiezers Ede zet zich in om net dat stapje meer te doen. Dit probleem pakken wij echt aan en zullen duidelijk maken waarop inwoners en bedrijfsleven kunnen rekenen.
De stelling van maandag 05 maart 2018

Gemeentelijke financiën.
De overheid hoort het goede voorbeeld te geven, ook qua uitgavenpatroon.
De gemeente steekt veel tijd en energie aan de begeleiding van inwoners die in een problematische schuldpositie verwikkeld zijn geraakt.
Zelf gaat ons bestuur niet altijd op gepaste wijze met onze belastingopbrengsten om, gezien het oplopende tekort en de wens om veel grote investeringen te doen in Cultura, het nieuwe station, de aanpassingen van de pleinen, het WFC enz.

Wij verwachten van ons gemeentebestuur een uitgavenpatroon dat in ieder geval geen tekorten laat zien en jaarlijks met een positief resultaat wordt afgesloten.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Ede is een rijke gemeente. Zeker de laatste twee jaar vallen de inkomsten enorm positief uit. Dat komt mede door de invoering van precariobelasting. Inwoners betalen dan via de energie- en waterrekening mee aan de inkomsten van de gemeente. Gewoon fout beleid.

Voor het college moet het geld op. Bijvoorbeeld aan een sterke uitbreiding van het ambtelijk apparaat. Alle inkomsten van de overheid komen uit belastinggeld. Wanneer de reserves groot genoeg zijn dan moeten de belastingen omlaag. Dit laatste staat hoog op de agenda van Democratische Kiezers Ede.
De stelling van zaterdag 03 maart 2018

Onze politieke partijen
Het is bedroevend te moeten constateren dat er slechts drie partijen in Ede bereid zijn om aan ons burgerinitiatief mee te werken.
Wij hebben er herhaaldelijk bij alle zittende raadsleden op aangedrongen om toch die ene minuut per dag vrij te maken om persoonlijk of namens hun partij een mening te geven over de door betrokken inwoners uit de gemeente Ede ingebrachte stellingen. Helaas zonder resultaat. Het enige antwoord dat we via de griffier hebben mogen ontvangen, was dat de betrokkenen er geen tijd voor hebben.
Buitengewoon merkwaardig, want het zijn juist de kleinere partijen die er wel tijd voor kunnen vrijmaken.
Wij vragen ons af of die raadsleden die die ene minuut per dag niet vrij kunnen maken, wel geschikt zijn om als uw volksvertegenwoordiger op te treden?

Partijen die weigeren in verkiezingstijd aan een publiek debat met haar inwoners deel te nemen, verdienen geen stem.
Eens
Geen mening
Oneens
Geen mening
Geen mening
Geen mening
Democratische Kiezers Ede (DKE) wil de inwoners veel vroeger betrekken bij de visie vorming en het uitwerken van de plannen. Het platvorm PartijenGepolst.nl kan daar na de verkiezingen een rol in spelen.

De kennis en ervaring onder de Edese inwoners is groot. Wat keer op keer opvalt is dat de inwoners graag hun kennis en ervaringen willen delen. Nodig de inwoners daartoe uit. Laat als gemeente zien dat je het samen met de inwoners wilt doen. DKE zal zich hard inzetten om de inwoners in een heel vroeg stadium van het proces te betrekken bij het gemeentelijk beleid.

Wezenlijk is om in de planning tijd hiervoor op te nemen. Dat zal zeker niet eenvoudig zijn omdat voor elkaar te krijgen. Het vraagt om een andere wijze van denken van de medewerkers en het college. Maar het is absoluut de moeite waard om hieraan te werken. Aanpakken en waarmaken, daar gaat DKE voor.
De stelling van vrijdag 02 maart 2018

Discriminatie
Na WOII weten we wat dat betekent, buitengesloten worden, en we weten ook waartoe dit kan leiden.
Juist in onze gemeente weten we maar al te goed wat er zich tijdens die periode van onze geschiedenis op de veelvuldig in het nieuws komende Goudsberg heeft afgespeeld.
De dag van de verkiezingen, 21 maart aanstaande, is ook de dag tegen racisme en discriminatie.
Als inwoners, bestuur en toezichthouders dienen we er gezamenlijk zorg voor te dragen dat dit in onze gemeente discriminatie en racisme niet, maar in ieder geval zo min mogelijk voorkomt. Anderzijds dienen mensen die zich gediscrimineerd voelen hier ook melding van te maken, hetzij bij de gemeente of anders via www.discriminatiemelden.nl.

De samenleving als geheel is verantwoordelijk voor een leefomgeving waar discriminatie en racisme niet voorkomt.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Wij zijn daar met ons allen verantwoordelijk voor - gewoon eens.
De stelling van donderdag 01 maart 2018

Onze jeugd
Het lijkt erop dat het gebruik van drugs onder tieners weer aan het toenemen is.
Op school, bij de sportvelden en bij de uitgaansgelegenheden zijn allerhande middelen eenvoudig verkrijgbaar.
Uiteraard zijn de jongelui en de ouders daar in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk, de overheid kan immers niet alle problemen oplossen.
Ten gevolge van het grotestedenbeleid is er echter veel en veel minder politie in onze regio beschikbaar.
Mede om die reden is het toezicht in onze omgeving op een onaanvaardbaar laag niveau beland.
De negatieve invloed hiervan wordt nog vergroot door het zeer grote buitengebied van onze gemeente, waardoor er relatief grote afstanden overbrugd dienen te worden.
De aangetroffen drugslabs en drugsafval spreken wat dat betreft voor zich, de criminelen voelen zich hier steeds beter thuis.

De gemeente dient zich, samen met andere gemeenten in Nederland, wellicht via de VNG, te verzetten tegen het doorgeschoten grotestedenbeleid en zorg te dragen voor een evenredige politie inzet in onze gemeente. Onze inwoners dragen ook evenredig aan onze belastingverplichtingen bij, we hebben daar recht op.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Wanneer is een stad groot en heeft te maken met de daarbij behorende problemen?
De vier grote steden weten politiek Den Haag goed te bespelen en krijgen daardoor veel voor elkaar. Dit gaat al tientallen jaren zo. Het zal heel lastig zijn om dat te veranderen.

DKE is het eens met de stelling maar ziet in de komende 4 jaar daar geen wijziging van het Haagse beleid. De wortels van de 4 grote steden zitten heel diep verankerd in het Binnenhof.
De stelling van dinsdag 27 februari 2018

Naamgeving:
Het Museumplein in Ede. Een prachtige en logische naam, vernoemd naar een herkenningspunt.
Net als de Stationsweg, de Molenstraat, de Edeseweg etc.
Het Museumplein in Ede mist die verwijzing, het museum is daar weg.
Bezoekers en toeristen van dit plein zullen deze naam niet meer begrijpen.

De naam Museumplein moet veranderd worden.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Museumplein is een begrip onder de inwoners van de buitendorpen en Ede. De bezoekers van het Museumplein zullen een naamswijziging niet begrijpen.
De stelling van maandag 26 februari 2018

De jeugd kan er wat van.
Als je in het weekend wat later op de avond over het Museumplein in Ede loopt, dan schrik je als ouder van het uitgaanspubliek.
Is dit het circuit waar mijn kinderen ‘s-avonds rond lopen?
Dronken jeugd, baldadige jongelui, gescheld en geschreeuw, ruzie bij de taxi’s etc.

In het uitgaanscentrum moet op de drukke avonden, tot een uur na sluitingstijd, permanent toezicht zijn.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Eens met toezicht en ook ingrijpen indien nodig.
De stelling van zaterdag 24 februari 2018

Verlengde Maanderweg:

Er ligt een plan om van de Verlengde Maanderweg een ‘auto te gast’ weg te maken.
De geijkte doorvoer weg vanuit Ede Centrum naar het industrieterrein wordt daarmee fietsvriendelijk gemaakt.
De automobilist wordt eigenlijk vriendelijk verzocht om een andere route te kiezen.
De ondernemers aan deze weg hebben hier geen baat bij.
Het woon-werk verkeer van veel Edenaren zal zich verplaatsen via sluiproute’s door aangrenzende woonwijken.
De gemeente geeft aan in gesprek te zijn met ‘alle’ belanghebbenden. Het blijkt dat dit alleen gaat om de bewoners en ondernemers aan de Verlengde Maanderweg zelf.

Alle belanghebbenden dienen gehoord te worden. Dat zijn dus ook de bewoners van de aangrenzende woonwijken Beatrixpark en de Bloemenbuurt. Daarnaast ook de mensen die dagelijks deze weg gebruiken als woon-werk route.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Gewoon eens, de mening van alle belanghebbenden telt.
De stelling van vrijdag 23 februari 2018

Sociale veiligheid.
Soms probeert men ons te doen geloven dat de criminaliteit op zijn retour is.
Toch geloven veel inwoners dat niet, ze beleven de werkelijkheid eenvoudigweg anders.
Misschien dat het aantal misdaad meldingen terugloopt, maar het doen van aangifte is ook geen onverdeeld genoegen.
Veel winkeliers doen van een simpele winkeldiefstal al geen aangifte meer, de crimineel loopt toch binnen de kortste keren weer op straat.
Daarom is de behoefte aan een veilige woonomgeving voor ouders met kinderen en voor ouderen groot.
Voor ouderen is er bijvoorbeeld het concept Knarrenhof, gebaseerd op de hofjes zoals we die nog van vroeger kennen.
Een besloten binnentuin waar een ieder zich veilig voelt en waar een hoge mate van sociale controle vanzelfsprekend is.
Ook voor ouders met kinderen is iets dergelijks ideaal.
Een gezamenlijke en besloten binnentuin waar kinderen veilig kunnen spelen en waar het toezicht gewaarborgd is, een plek waar vreemden niets te zoeken hebben.

Ede moet nieuwe woonconcepten bedenken waar ouderen, ouders en kinderen zich veilig voelen.
Een hofjes concept waar de sociale veiligheid vanzelfsprekend is.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Recent opende Knarrenhof in Zwolle een nieuw wooncomplex speciaal voor senioren >> http://bit.ly/2EA1yhp. Het complex heeft veel weg van het oude vertrouwde hofje. Maar dan wel een hofje met woningen van deze tijd. Op de gesloten binnenplaats en in een centrale ruimte kunnen de bewoners elkaar ontmoeten, elkaar helpen, ondersteunen en hebben het gezellig met elkaar. Mantelzorg van deze tijd.

Om een rechthoekig binnenplein zijn in Frankrijk vaak appartementen gebouwd waar de binnenplaats alleen via een beveiligde ingang bereikbaar is voor de bewoners. Ideaal voor kinderen om te spelen of gewoon met de buren een gesprekje aan te gaan.

Dus helemaal eens met de stelling dat wij in Ede toe zijn aan de ontwikkelingen van nieuwe woonconcepten. Zich veilig kunnen voelen, minimaliseren van de maandelijkse woonlasten, ruimte voor kinderen om te spelen en parkeren onder de grond moeten uitgangspunten zijn bij het ontwerp.
De stelling van donderdag 22 februari 2018

Snelfietsroute:
Er zijn plannen om een ‘Snelfiets route’ aan te leggen tussen Ede en Wageningen.
Het nu voorliggende plan splijt het dorp Bennekom letterlijk in tweeën.
Provinciaal geld wordt aangewend om een wens van de fietsersbond in te vullen.
Dit ten koste van werkelijk alles en iedereen.
Geen enkel argument kan het huidige plan goed praten.

Provinciaal geld moet goed besteed worden.
Deze ‘Snelfiets-route’ is een slecht idee en dus geen goede besteding van dit geld.
Eens
Geen mening
Oneens
Geen mening
Geen mening
Geen mening
Over de nieuwe ‘snelfietsroute’ Ede<>Wageningen is nog veel niet duidelijk. Wat opvalt is dat er al een aantal keuzen zijn gemaakt waardoor er slechts enkele alternatieven resteren. De kosten speelden daarin een rol.
Teveel is gekeken door de bril van de fietser en te weinig door de bril van de bewoner en ondernemer.

Zouden de gemeenten Ede en Wageningen met dit voorstel zijn gekomen indien de kosten geheel uit eigen zak betaald moeten worden?

Donderdag 22 februari krijgen de gemeenteraden van beide gemeenten een eerste presentatie. Wij zullen als Democratische Kiezers goed luisteren. De mening van de Ondernemersvereniging Bennekom, Dorpsraad Bennekom en Oud Bennekom wegen wij zwaar in ons oordeel. Uw inbreng in deze willen wij meenemen in onze opstelling. Dus wij horen heel graag.
De stelling van dinsdag 20 februari 2018

Criminaliteit

De laatste tijd worden we in de pers regelmatig geconfronteerd met de drugsproblemen in Zuid Nederland.
Daar wordt er blijkbaar aan de bestrijding meer aandacht geschonken, waardoor we in onze regio het gevoel krijgen dat de drugs-gerelateerde criminaliteit hier ook lijkt op te rukken.
Artikelen over gedumpt afval, over opgerolde drugslabs in woningen en op industrieterreinen, wietkwekerijen in vakantiewoningen, het lijkt erop dat we dergelijke verhalen steeds vaker horen.
Ook alle leegkomende agrarische bebouwing is een potentieel gevaar voor de eigenaar van die bebouwing en de omgeving.

Focus op veiligheid. De overheid moet sneller, beter en harder optreden tegen de oprukkende criminaliteit.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Super eens.
Wij hebben uw hulp als inwoner hierbij zeker nodig. Als inwoner hoort en ziet u veel. Ziet u echt iets geks / afwijkend dan niet schromen om 112 te bellen. Beter tien keer teveel dan één keer te weinig.
De stelling van maandag 19 februari 2018

Lelystad

Weer lezen we over de gevolgen voor de opening van het vliegveld Lelystad.
Maximaal 45.000 vluchten per jaar. Dat betekent in de drukke periodes rond de 1.000 vluchten per week, zo rond de 150 vliegbewegingen per dag, recht boven onze woningen. Wat doen onze lokale politici hieraan?
Zijn die een samenwerkingsverband met de andere gemeenten aangegaan, hebben die gezamenlijk een topadvocaat ingehuurd om de MER rapportage ter discussie te stellen, doen die er werkelijk alles aan om onze belangen in Den Haag te behartigen?
Nee. 75 miljoen euro voor een nieuw station uitgeven is blijkbaar belangrijker.
Onze woningen zullen tientallen procenten in waarde dalen, maar blijkbaar speelt dat allemaal geen enkele rol van betekenis.
Het enige dat we horen is dat in een later stadium het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Wat daar de gevolgen van zijn, horen we echter niet.

Wij verwachten van onze politici, vanaf nu, dat zij zichtbaar en hoorbaar op alle niveau’s er alles aan doen om ons voor dit rampscenario te behoeden.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
De stilte is een heel groot goed. Als inwoners van Ede en de buitendorpen beseffen wij nauwelijks hoe geweldig fijn en duurzaam ‘de stilte’ is. Soms oefent de luchtmobiele brigade en dan hoor je overduidelijk de zware helicopters overkomen.

Helemaal mee eens dat de gemeente Ede zich met alle daartoe strekkende middelen moet verzetten tegen het laag vliegen over Ede. De raad stelde daarvoor een budget van meer dan € 110.000,— beschikbaar aan het dagelijks bestuur van onze gemeente.

De VVD Ede motie van oktober vorig jaar had als strekking - ja, mits - voor de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019. Behalve Democratische Kiezers Ede steunde de hele raad deze motie. De motie maakte duidelijk hoe de Edese VVD fractie aan de leiband loopt van de Tweede Kamer fractie. Helaas geldt dat niet allen voor de VVD.

Tweede Kamer lid voor de ChristenUnie, Eppo Bruins, kwam in januari luisteren naar de bezwaren van Ede. Twee experts, uitgenodigd door Léon Meijer, gaven uitleg over de mogelijkheden om op korte termijn het luchtruim her in te delen. Helder werd dat dat heel veel tijd vraagt en bijna zeker langer gaat duren dan 2023.

Een alternatief is het vliegen over het IJsselmeer en de Noordzee in plaats van over het ‘oude land’. Democratische Kiezers diende daartoe een motie in die, met uitzondering van GroenLinks, door de hele raad werd aangenomen.

Het wachten is nu op het besluit van de minister Cora van Nieuwenhuizen.

Na het besluit van de minister kan het goed zijn om met advocaten, gespecialiseerd op dit vlak, een juridische strijd met Den Haag aan te gaan. College moet dit probleem aanpakken en natuurlijk doorpakken.
De stelling van zaterdag 17 februari 2018

Ede-Centrum:
In Ede-Centrum wordt veel tijd, energie en geld gestoken. Dat gebeurt door de ondernemers, de vastgoed-eigenaren, belanghebbenden en door de gemeente Ede. De komende jaren gaat er zichtbaar veel veranderen. Zo is het nieuwe marktplein nu in de maak en zal er meer groen in het centrum gaan komen. Alles in het teken van beleven / verblijven / werken en wonen. Een mogelijke verhuizing van Cultura moet eveneens mede gaan zorgen voor een meer levendig Ede-Centrum.
Allen geldverslindende operaties die vooraf maar moeizaam een garantie kunnen bieden op een daadwerkelijke toename van (kopend) publiek. In feite zijn het allen operaties die voorgaand gemeentelijk beleid moet herstellen.
Inzichten die achterhaald zijn of fouten die hersteld dienen te worden.
Het parkeerbeleid rondom Ede Centrum is in de afgelopen jaren echt fout gegaan.
Bezoekers (klanten) van Ede Centrum begrepen de chaos niet meer en bleven weg.
Inmiddels kan de conclusie worden getrokken dat door dit falend parkeerbeleid hele doelgroepen nu gemist worden in het centrum. Mensen die destijds hun weg elders hebben gezocht en gevonden komen nu niet meer terug.
Begin bij het begin en maak een eenvoudig, helder en betaalbaar parkeerbeleid in- en rondom Ede-Centrum.

Het eerste uur gratis parkeren in- en rondom Ede Centrum draagt, in positieve zin, bij aan het succes van Ede-Centrum.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Voor de korte termijn kan het eerste uur gratis parkeren bijdragen aan meer bezoekers in het centrum. Echter er is meer.

Ede als stad heeft veel meer te bieden aan haar inwoners. Een echt levendig centrum hoort daar absoluut bij. De inspanningen om daar een impuls aan te geven hebben niks opgeleverd. Dat verrast niet. De acties die tot nu toe ingang zijn gezet hadden de korte termijn belangen van vastgoed eigenaren en middenstand in het centrum als vertrekpunt. Het is inderdaad gelukt om leegstand terug te dringen maar waarmee? En is Ede centrum daardoor leuker of aantrekkelijker geworden? Antwoord is helaas nee. Voor een aantrekkelijker centrum is echt veel groter en voor sommige partijen pijnlijke maatregelen nodig die op lange termijn voor de inwoners, middenstand en vastgoed eigenaren het beste is.
De stelling van vrijdag 16 februari 2018

Geld teveel in Ede?
Deze week kunnen we in de pers lezen dat het College van B&W in Ede bereid is om 75.000.000,- euro uit te geven voor een nieuw station in Ede.
Als burger denk je dan: Is het niet de taak van de NS / Pro-Rail om voor een station te zorgen?
En dan het bedrag, 75 miljoen euro; dat is 625,= euro per iedere Edese burger.
Wetende dat dit soort megalomane projecten vaak ook nog te kampen krijgen met enorme kostenoverschrijdingen, dan lijkt dit toch wel een erg overdreven plan.
Een station met de naam Ede-Wageningen: Wat zou Wageningen aan het station bijdragen?
Voor zover wij uit de gemeentelijke stukken kunnen nagaan, overschrijden de uitgaven van de gemeente Ede toch al de inkomsten. Wij verwachten van ons bestuur dat men zorgvuldig met onze belastingen omgaan.

De gemeenteraad van Ede mag niet akkoord gaan met deze exorbitante uitgave voor een nieuw station.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Ede en Wageningen zijn twee gemeenten met grote gemeenschappelijke belangen in Food. WUR ontwikkelt fundamentele kennis op food gebied. Ede biedt ruimte aan agrifood bedrijven om zich op nog geen 4 km afstand van de WUR te vestigen. Dus heel nabij de wetenschappers, studenten en laboratoria. Wageningen en Ede vullen elkaar aan. De ontwikkeling van de Kennisas tussen Ede en Wageningen is daar een voorbeeld van. Daarom is het juist goed dat het station ‘Ede-Wageningen’ heet. Mondiaal kennen veel buitenlanders Wageningen. Het Akoesticum scoort in de wereld en Ede is onbekend.

De vernieuwing van het station is hard nodig. De perrons zijn te kort en het verblijfsklimaat is slecht. Ede betaalt geen 75 mln. Provincie en Prorail (rijk) betalen het grootste gedeelte.

Triest is dat de overkapping van het station ingekort wordt omdat de kosten zijn gestegen. Een onbegrijpelijke beslissing. Het comfort voor de reizigers delft opnieuw het onderspit.

De bouwmarkt is overspannen en de aanbesteding zal wel duurder uitvallen dan nu begroot. Wordt dan de overkapping weer verder ingekort? Arme reizigers.

De nieuwe stationsomgeving in combinatie met de Word Food Center biedt een unieke kans om Ede voor de inwoners een mooie bruisende omgeving te beiden. Nu zien we dat wederom de fout wordt gemaakt dat er alleen aan de plezier van de dagjes mensen wordt gedacht en de inwoners van Ede worden vergeten. Dat zou een gemiste kans zijn. Democratische Kiezers Ede gaat inzetten om het stationsgebied en WFC terrein ook voor de inwoners van Ede een aanwinst te laten zijn.
De stelling van donderdag 15 februari 2018

In veel gemeenten wordt er op de straatnaamborden, naast de naam van de straat, ook een tijdsbeeld of een beknopte omschrijving vermeld. Zo leer je al lopend door de stad een stukje van onze o zo belangrijke geschiedenis.

De voetgangers en fietsers leren zo waarom een straat die naam heeft gekregen. Bijvoorbeeld van een oud burgemeester of wethouder of de naam van een verzetsstrijder.

Vermeld op de straatnaamborden de achtergrond van de naamgever.
Maak hiermee de geschiedenis van Ede herkenbaar, levendig en zichtbaar.
Gratis geschiedenisles op de hoek van elke straat.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Origineel idee, gewoon aanpakken, waarmaken en daarmee echt voorop gaan lopen.
De stelling van woensdag 14 februari 2018

Laten we zuinig zijn op onze natuur.

Op veel plaatsen in onze prachtige natuurgebieden zien we ontwikkelingen die jammer zijn.
Veel weggegooide blikjes, boomgroei op de hei, Vogelkers en de Japanse Duizendknoop in de bossen die niet bestreden worden.
Een goed voorbeeld maakt het ook anderen moeilijker om alles zomaar weg te gooien.
Als we de mentaliteit van de bezoekers van onze schitterende natuur een beetje willen beïnvloeden, is een beter beheer noodzakelijk.
Meer prullenbakken langs de fietspaden en bij de bankjes in de natuurgebieden, maar deze ook regelmatig legen.
Het inzetten van vrijwilligers en werkzoekenden om de wildgroei van ongewenste exoten te bestrijden.

Laten we onze natuurgebieden koesteren en de inzet voor het beheer sterk verbeteren.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Meer prullenbakken langs drukke fietspaden en in natuurgebieden voorkomt zwerfvuil. Dan moet de gemeente de prullenbakken wel één keer per week legen.

De gevolgen op lange termijn van al het zwerfafval op onze natuur laar zich nog moeilijk voorspellen. Maar het zal negatieve gevolgen hebben. Iedere bezoeker moet dat veel bewuster tussen de oren.
De stelling van dinsdag 13 februari 2018

Het buitengebied.

Zoals iedereen weet en ook in veel gemeentelijke stukken is te lezen, wonen we in een gemeente met een uitgebreid natuur- en landbouwgebied. Met name in de landbouwsector, voltrekken de veranderingen zich in een hoog tempo.
De gemiddelde leeftijd van de agrariërs is vrij hoog, veel boeren zijn al gestopt en nog meer boeren stoppen er in de komende decennia mee.

Van tijd tot tijd staan de inkomens van de agrariërs erg onder druk. Denk maar aan de Fipronil affaire en de mestproblematiek.

Soms voelen agrariërs, al dan niet uit nood geboren, dan de neiging om op een "creatieve" manier de waarheid naar hun hand te zetten, iets wat uiteraard niet kan en mag.

Door alle bovengenoemde feiten en omstandigheden gaat het aanzien van het agrarische buitengebied de komende decennia behoorlijk veranderen.

De gemeente Ede heeft dan ook niet voor niets eind 2016 een zeer uitgebreid rapport van 140 bladzijden uitgebracht, Programma Buitengebied Gemeente Ede. Hierin staan heel veel aandachtspunten, knelpunten, mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook de rol van de provincie komt uitgebreid aan bod.

Toch menen zowel de betrokken agrariërs als de niet agrariërs dat er nog veel te veel onduidelijk is.
De boeren hebben vrijwel al hun kapitaal in het bedrijf, de grond, de opstallen, de veestapel en de machines geïnvesteerd.

Het is een bedrijfstak van een zeer grote importantie, voor onze omgeving, maar ook voor Nederland als geheel.

Voor een mooi, duurzaam, gezond, uitdagend en ondernemend agrarisch buitengebied is snel duidelijkheid vereist.

Regelgeving op basis van feiten in plaats van emotie en een zeer nauwe samenwerking tussen gemeente, provincie, rijk en wellicht Europa. Ede moet, samen met de WUR, hier het voortouw in nemen.
Food Valley vereist op korte termijn een daadkrachtig, helder en toekomstbestendig beleid van alle overheden.
Help onze agrarische bedrijfstak op innovatieve wijze vooruit!
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Democratische Kiezers Ede wil graag met de boeren in discussie over onduidelijkheden en samen overleggen of de gemeente Ede deze kan wegnemen. Wij willen deze problemen aanpakken en uit de wereld helpen.

Het beleid en de regels moeten helder en één eenduidig zijn. De overheid moet onduidelijkheden ophelderen zodat iedereen weet waaraan die aan toe is. Onduidelijkheid maakt onzeker.
Bij onduidelijkheid over regels of over voorgenomen beleid gaan burgers het zelf invullen.
De stelling van maandag 12 februari 2018

Schoolgaande kinderen in de buitendorpen:
In de buitendorpen woont veel jeugd en die moeten zomer en winter op de fiets naar school, vaak naar een ander dorp of stad. Zeker in het buitengebied is dat veelal een gevaarlijke aangelegenheid.
In de wintermaanden in het donker langs veel te smalle wegen waar ook nog eens veel zwaar (landbouw) verkeer zijn weg moet vinden.

Langs de druk bereden doorgaande wegen in het buitengebied moet in veilige fietspaden worden geïnvesteerd.
Dat is geen luxe maar een bittere noodzaak voor onze kinderen.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Het comfort van fietsen en de veiligheid moeten omhoog. Het door de raad vastgestelde fietsbeleid is vastgelegd in een notitie ‘van Peloton naar kopgroep’ >> http://bit.ly/2EhX4rD. De financiering hiervoor is tot dit jaar geregeld. Helaas, het college en de meerderheid van de raad wilde niet verder gaan.

Democratische Kiezers Ede wil heel veel investeren in de fietspaden in het buitengebied. Daarbij staat veiligheid en comfort voorop.
De stelling van woensdag 07 februari 2018

KRITIEK OP PARTIJEN GEPOLST
Vanuit de ambtelijke organisatie is er kritiek gekomen op partijengepolst.nl.
Eén van de redenen om niet op de, door betrokken inwoners vanuit de gemeente Ede geleverde, stellingen te reageren was dat de tekstblokken te lang en te saai zijn, terwijl de raadsleden te druk zijn in deze verkiezingsperiode.
Wij menen op onze beurt echter dat deze kritiek volstrekt onterecht is.
Saai, ja dat kan, in de politiek spreekt het ene onderwerp de één aan en de ander soms niet.
De opmerkingen inzake de lange tekstblokken verbaasde ons echter.
Een aantal mensen heeft zich de moeite getroost, om zich in de gemeentelijke stukken te verdiepen en de partijprogramma’s te lezen. Als we het over lange tekstblokken hebben, dan is daar voor en door de politici nog heel veel te verbeteren.
De enorme hoeveelheden tekst zijn soms nauwelijks door te komen.

Maak uw werkwijze toegankelijker, voor u zelf en voor uw inwoners. Heldere communicatie is een voorwaarde voor een goed en transparant leefklimaat tussen het gemeentelijke apparaat en de inwoners van de gemeente Ede, zeker in verkiezingstijd.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Al onze hulpmiddelen ten spijt maar communicatie blijft tussen het college, de raad en de inwoners vaak beneden de maat. Het college, de raad en de politieke partijen stemmen de communicatie niet af op de behoefte van de inwoner. Het college neemt echt onvoldoende tijd om de inwoner te laten participeren in wat er speelt. Het college nodigt de inwoners veel te weinig uit om mee te denken en te ontwikkelen. Het college maakt er geen sport van om voor een bepaald onderwerp ervaringsdeskundige te vragen om mee te komen doen. Binnen de beslotenheid van het gemeentelijk Raadhuis weet het college het allemaal. Althans dat denken de leden van het college.

Goede communicatie begint met de vraag van wie is doelgroep? Het college moet de communicatie afstemmen op de doelgroep. Bij complexe problemen moet het college ruim tijd inplannen om de doelgroep / de inwoners mee te nemen in wat er speelt. Het college is vaak maanden en maanden met een bepaald onderwerp bezig en vervolgens eist het college van de inwoners dat die in een paar weken tijd in staat zijn hun mening te geven. Niet dus.

Democratische Kiezers Ede zal zich in de komende collegeperiode hard inzetten om de inwoners heel nadrukkelijk te betrekken bij de idee- en oordeelsvorming.
De stelling van dinsdag 06 februari 2018

Jaren geleden heeft de gemeente Ede veel geld verdiend aan de verkoop van haar aandeel in het energiebedrijf NUON.
De opbrengst hiervan is ondergebracht in de Stichting Idee in Uitvoering.
Voor zover ons bekend is daar nog steeds een aanzienlijk bedrag beschikbaar dat bedoeld is voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving.
Nu wij met elkaar aan de vooravond staan van een energietransitie, lijkt het ons buitengewoon zinvol om deze middelen ook op korte termijn te besteden aan de versnelde energietransitie in Ede, zonder dat dit extra kosten voor de inwoners met zich mee brengt. Duurzaamheid staat bij de inwoners en bestuur van Ede immers hoog in het Edese vaandel.

Geld dat verdiend is vanuit de energiesector moet geïnvesteerd worden in een moderne en verbeterde energiesector voor de inwoners van de gemeente Ede.
Geen reactie ontvangen
De stelling van maandag 05 februari 2018

Al jaren worden we overspoeld met berichten over de Food Valley en het belang daarvan.
Tevens geven wij als inwoners van Ede steeds meer gemeenschapsgeld uit aan allerhande acties om het centrum attractiever te maken. De resultaten daarvan zien we nog niet echt terug.
Waarom neemt de gemeente in samenspraak met een aantal gedreven winkeliers niet het initiatief voor een Food Market in één van de grotere leegstaande panden.
Een plek waar Food dagelijks op elk terrein te vinden is, van goedkoop tot de top van de markt, vers en verpakt, een plek waar je ook kennis maakt met Food uit en voor andere culturen.
Als wij in Ede voorop willen lopen in de Food-sector, moeten we dat zichtbaar maken, ook voor het publiek.
Een markt met vlees en vis, groenten en fruit, duurzaam verbouwde en gefokte producten, de mooiste biologische waren, vleesvervangers en delicatessen, kortom een plek waar Food Feest is.

Een Food Market in Ede voor de wijde regio is een must voor een attractief Ede’s centrum. Zeker in het hart van de Food Valley. Een initiatief dat financieel ondersteund wordt vanuit de gemeente Ede moet hiertoe leiden. Een samenwerking met de lokale food-producenten is hiervoor van groot belang.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Op zich een logische gedachte. Maar …..

Heeft de regio van Ede / Food Valley voldoende consumenten die hier naar toe zullen gaan? Moet zo’n Food Market in het centrum komen? De parkeerfaciliteiten zijn beperkt en de bereikbaarheid van het centrum voor de automobilist is matig.

Ede heeft teveel bruto vloek oppervlak aan winkels. Een Food Market gaat concurreren met de middenstanders in het centrum maar ook met decentrale winkelgebieden van Ede. Een Food Market kan voor een aantal middenstanders het einde zijn van hun winkel. Een bekend gezegde kan hierop van toepassing zijn: ‘De een zijn brood is de ander zijn dood’.

Meer logisch is om tegen het station Ede-Wageningen een Food Market te openen. Rond het station komen voldoende parkeerfaciliteiten om de consumenten van buiten Ede te laten parkeren. Maar tot op dit moment komen er geen winkels rond het station. Of dat op de middellange termijn is te handhaven indien er woningen op het WFC terrein gebouwd gaan worden laat zich raden.

Alles afwegende is Democratische Kiezers van mening dat op dit moment de gemeente geen tijd moet investeren in een Food Market. Laat de gemeente eerst Food bedrijven zover krijgen dat deze zich huisvesten op het WFC terrein.
De stelling van zaterdag 03 februari 2018

KINDEREN EN COMPUTERS ANNO 2018
Ouders van jonge kinderen maken zich vaak bezorgd om de vele uren die de kinderen besteden aan hun mobiele telefoon en de I-pad. Het is niet anders, sociale media eisen hun rol in de maatschappij op en computerspelletjes zijn voor de jeugd vaak in de plaats gekomen van buiten spelen.
Soms moet je echter zaken die niet meer terug te draaien zijn accepteren en er het beste van maken.
Waarom in Ede geen plaats waar de jeugd naar hartenlust met de computer kan leren omgaan, waar ze leren omgaan in- en met de IT wereld, waar programmeren een hobby kan worden en waar geleerd wordt om veilig en verstandig om te gaan met social media.
Een plek waar ze voor een gering bedrag toegang hebben en gestimuleerd worden om met hulp van vrijwillige- of beroepsdeskundigen, al dan niet vrijwillig, op een veilige manier een hobby kunnen gebruiken om zodoende tools te vergaren voor hun latere carrière.
Maak de whizzkids klaar voor de toekomst, daar heeft iedereen profijt van, de kinderen, de ouders en de maatschappij en breng het onder bij de bibliotheek.

De gemeente moet, buiten het reguliere onderwijs om, een initiatief ontplooien waarbij de Edese jeugd op een leuke en aantrekkelijke manier geleerd kan worden om te gaan met social media en alles wat daarbij hoort.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Helaas speelt de jeugd steeds minder buiten. Vele uren op de bank achter het beeldscherm is niet gezond voor het lijf van onze jonge kinderen. Ouders zouden hun kinderen moeten stimuleren om staand beeldschermwerk te doen.

De rol van IT zal in de komende decennia alleen maar toenemen. Denk aan robots en alles wat daar bij komt. Het kunnen rekenen met big data wordt steeds normaler. Onze behoefte aan computers zal groeien tot in de hemel en daarmee ook de vraag naar mensen die daar mee om kunnen gaan.

Goed idee om de bibliotheek organisatie cursussen voor Whizzkids en andere zeer geïnteresseerden jongeren te laten organiseren. Dat opstarten kost geld en daar kan de gemeente zeker financieel aan bijdragen.
De stelling van vrijdag 02 februari 2018

DE N-224.
Er wordt in Nederland veelvuldig geklaagd over onze wegenstructuur en de files.
Natuur en duurzaamheid komen er vaak mee in conflict als het over plannen gaat om nieuwe infrastructuur projecten te realiseren.
Recent is in onze omgeving de A12 aanzienlijk verbreed, al is dat nog niet voldoende om alle files te voorkomen.
Wij vragen ons af waarom de provinciale N224 tussen de schaapskooi en restaurant Het Plankenwambuis niet aan de openbaarheid wordt onttrokken.
Het schitterende landschap van de Ginkelse Heide zou een dergelijk initiatief verdienen.
Samenspraak tussen de gemeente Ede, de provincie Gelderland en het Rijk zou dit initiatief vorm kunnen geven.

Er moet meer aandacht zijn voor de natuur in de omgeving van de Ginkelse Heide. Het teruggeven aan de natuur van een deel van de N224 is daarvoor een waardevolle optie.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Democratische Kiezers deelt de mening dat de Ginkelse Heide met de schaapskudde heel bijzonder is. Dat gaat op voor alle jaargetijden. Het is nog niet zo lang geleden dat de Ginkelse Heide ook het oefenterrein van de landmacht was.

Op zich is het een logische gedachte om de weg voor een deel af te sluiten en aan de natuur terug te geven. Provincie Gelderland speelt al jaren met de gedachte om de weg af te waarderen naar 60 km / uur.

Echter het verkeer in Ede gaat volstrekt vastlopen wanneer de automobilist wonende bijvoorbeeld op het kazerne terrein via de Klinkenbergweg naar de A12 moet rijden.

Eerste de Parklaan realiseren vervolgens verkeerstellingen houden en dan bezien of het wijs is de N224 gedeeltelijk aan de natuur terug te geven.
De stelling van donderdag 01 februari 2018

D-DAY VOOR DE 'MUUR VAN MUSSERT'
Als inwoner van Ede wordt je soms met verschillende verhalen geconfronteerd, waarvan je denkt, waarom wordt dat niet gecombineerd?
Je leest verhalen over de 'muur van Mussert', over een ontslagen manager die voor meerdere gemeenten de herinneringen van WOII op de kaart moest zetten en je leest verhalen dat het toerisme op de Veluwe bevorderd dient te worden.
We weten dat in Normandië jaarlijks vele tienduizenden belangstellenden zich verdiepen in wat zich daar ooit tijdens de invasie van 6 juni 1944 heeft afgespeeld.
In onze omgeving zijn er echter veel meer zaken te zien die voor de herinnering van WOII van belang zijn, maar belangrijk ook voor de jongeren om hen er kennis van te laten nemen.
De 'muur van Mussert' past uitstekend in de rij van herinneringsmonumenten, zeker als we dat in de context van discriminatie en de slachtoffers daarvan willen plaatsen.
Een goed georganiseerd plan om alle geschiedenis rondom WOII in beeld te brengen is een must.
Van Kamp Amersfoort tot Hotel de Wereld, van de luchtlandingen in onze omgeving tot de slag om de brug bij Arnhem, de waterlinies en de Grebbeberg, de vluchtroutes en de onderduikadressen, de al bestaande musea en de herinneringen aan hen die de strijd en de kampen niet overleefden, het is allemaal geschiedenis die we meer zichtbaar, levend en tastbaar moeten maken.
Een idee zou kunnen zijn: Jaarlijks op 12 juni, haar geboortedag, een Anne Frank debat over discriminatie, vroeger en nu bij het Middelpunt van Nederland, bij de 'muur van Mussert’.

De ‘muur van Mussert’ dient een rijksmonument te worden met een helder educatief programma.
Het moet daarmee toegevoegde waarde hebben in de vorm van een ‘bedenkmonument’.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
De stelling van woensdag 31 januari 2018

Politieke betrokkenheid.
Veel inwoners in het buitengebied blijven verstoken van de lokale huis-aan-huis bladen, hebben veelal geen aansluiting op de lokale tv-zender en blijven derhalve verstoken van het gemeentelijke nieuws. Voor de publicatie van het gemeentelijk nieuws is dit in feite niet acceptabel en voor zover wij weten zelfs een verplichting. Verder zijn wij in zijn algemeenheid van mening dat de burgers, ook de burgers die wel naar Ede tv kunnen kijken en wel de huis-aan-huis bladen ontvangen, over het algemeen zeer slecht worden geïnformeerd over wat zich in de gemeentelijke politiek, de raadsvergaderingen en de discussies afspeelt. Voor actief bij de gemeente betrokken burgers is het essentieel dat de burgers er door diezelfde gemeente en politici bij betrokken worden en goed op de hoogte gehouden worden van welke problemen en oplossingen er spelen.

Voor een goede dialoog en begrip tussen burgers enerzijds en de gemeente en de politici anderzijds, is het essentieel dat burgers op een goede manier betrokken worden bij het wel en wee van de politiek.
Vrijwel alle programma’s van de politieke partijen staan bol van het woord innovatie.
Geef als gemeente het goede voorbeeld en betrek uw burgers via de moderne media en de lokale pers op een beknopte wijze bij uw beleidvoornemens en beslissingen.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
De bezorging van Ede Stad met gemeentelijk nieuws is zowel in het buiten- alsook in stedelijk gebied abominabel slecht. Daardoor blijven een groot aantal inwoners verstoken van het gemeentelijk reilen en zeilen. Het is daardoor voor de inwoners lastig om echt mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen.

In het blauwe katern van Ede Stad staat veel gemeentelijk nieuws. Inwoners kunnen dat allemaal niet meer lezen. Daar ontbreekt de tijd en de interesse voor.

De communicatie van de toekomst tussen inwoners en gemeente zal anders van structuur en opzet moeten zijn. Met de social media is veel mogelijk tot op postcode niveau. Daardoor kan de gemeente zeer gericht haar vragen stellen of nieuwe ontwikkelingen aankondigen.

Een nieuwe communicatie structuur en opzet heeft bij het college geen prioriteit maar het leeft zeker bij de gemeenteraad. Het wordt vast een onderwerp tijdens de college onderhandelingen van eind maart.
De stelling van dinsdag 30 januari 2018

Wij zijn al bijna vergeten hoe lang het geleden is dat de eerste publicaties over het WFC ons bereikten, het moet ruim 10 jaar geleden zijn. We hebben prachtige impressies gezien van een geweldig mooi ei dat de publiekstrekker zou worden voor vele tienduizenden bezoekers. Een inspiratie centrum op het gebied van food, een geweldig idee, zeker in combinatie met Food Valley en de Wageningen Universiteit. Kortom, een verrijking voor de aantrekkelijkheid van Ede, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers van buiten de regio. Hoewel wij er begrip voor op kunnen brengen dat het een complex plan betreft, verbazen wij ons erover dat wij tot op de dag van vandaag niets zien verrijzen. Tegelijkertijd horen we vanuit de politiek ook twijfels over de haalbaarheid en eveneens twijfels over de bereidheid van het bedrijfsleven om aan de financiering haar bijdrage te leveren. Ondertussen moeten de kosten voor de voorbereiding van deze plannen toch aardig in de papieren lopen. Ondanks dat de gemeente Ede voor dit doel ook nog eens voor vele miljoenen in de grond heeft geïnvesteerd en de renteverliezen ook enorm oplopen, zien we tot op de dag vandaag geen landelijke of internationale publiciteitscampagnes om bedrijven voor dit gebied te interesseren. Ook lezen wij berichten dat delen van het plan worden omgezet in woningbouw en dat er ook detailhandel mogelijk wordt gemaakt, hetgeen het centrum van Ede weer geen goed zal doen. Er staat, voor zover wij kunnen nagaan, geen grond voor geïnteresseerde bedrijven te koop, kortom wij zijn het (nabijgelegen) spoor bijster.

Dat het bestuur van onze gemeente ambitieuze plannen ter hand neemt juigen wij van harte toe. Toch krijgen wij in dit geval, mede door het gebrek aan concrete plannen in uitvoering, steeds meer het gevoel dat bij dit plan realiteitszin ontbreekt en/of niet op de juiste wijze ter hand is genomen. Bent u het als, waarschijnlijk beter of goed geínformeerde, politicus met ons eens?
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Met de presentatie van een imponerende prospect en een iconisch gebouw, in de vorm van een gigantisch ei, startte het college van onze gemeente in 2012 de lobby om het concept van een World Food Experience Center (WFC) in Ede te realiseren. Het was een vliegende start op basis van een aansprekend concept en een kostenplaatje van ruim € 80 mln. Gemeente Ede, WUR, Provincie, Rijksoverheid en Europa zouden de handen ineenslaan en het WFC zou volgens optimistische verwachtingen al binnen twee tot drie jaar de poorten kunnen openen. Met Rotterdam als finale concurrent bleek onze lobby succesvol. De realisatiesnelheid bleek in de afweging en besluitvorming doorslaggevend en om die reden viel de keuze op Ede.
De gemeente reserveerde 28 ha grond direct grenzend aan de noordkant van het station Ede-Wageningen en ging aan de slag om Agrofood bedrijven voor deelname te interesseren. Overleg met belangstellende partijen leerde echter al spoedig dat de eerste opzet qua ambitie een maatje te groot was. Het project bleek vervolgens als businesscase alleen haalbaar indien de gezamenlijke overheid (gemeente, provincie en rijk) de realisatie voor 50% zouden subsidiëren. De Edese raad stelde € 5 mln beschikbaar en Gedeputeerde Staten van Gelderland 15 mln. euro. Om te mogen participeren, zouden Agrofood bedrijven gezamenlijk eveneens eenmalig € 20 mln moeten opbrengen en jaarlijks voor € 4 mln aan exploitatiekosten voor hun rekening nemen.
Sinds 2014 heeft het college - samen met de betrokken projectontwikkelaar - kosten noch moeite gespaard om Agrofood bedrijven voor het WFC project te interesseren. Gerenommeerde Amerikaanse en Engelse adviesbureaus hebben positieve adviezen uitgebracht over de realisatiemogelijkheden en financiële haalbaarheid van het WFC. Zij hebben prospects uitgebracht die de geïnteresseerde bedrijven over de streep zouden moeten trekken. Wat opvalt echter is dat ondanks de positieve toonzetting van de algehele response, tot nu toe geen enkel Agrofood onderneming zich daadwerkelijk aan het WFC heeft gecommitteerd.
In termen van besturen en besluitvorming is de complexiteit bovendien van jaar op jaar toegenomen, doordat steeds meer partijen aanschuiven aan de overlegtafel en/of aangeven geïnformeerd te willen blijven over de proces voortgang. Het is positief dat zoveel Agrofood bedrijven en ook derden hun interesse laten blijken. Echter bestuurlijke en informatieve drukte alleen, maken het WFC niet levensvatbaar.
Onze ambitie is sinds 2012 inmiddels aanzienlijk benedenwaarts bijgesteld. Het oorspronkelijk idee van het WFC stoelde op een iconische vormgeving gekoppeld aan een functioneringskwaliteit van internationale allure. In december 2017 echter gaat onze ambitie niet verder dan een WFC met een zeer bescheiden event profilering.
Kortom voor mij als raadslid is het WFC een grote puzzel met als kernvraag of we met dit concept op de ingeslagen weg moeten doorgaan, dan wel grondig moeten herijken en bijsturen. In uitersten: is het WFC de wortel en de stam van de kerstboom van alle te vestigen Agrofood bedrijven of is het WFC de ster die op de kerstboom van gevestigde Agrofood ondernemingen komt te staan?
De stelling van maandag 29 januari 2018

Graffiti, een kostenpost en grote ergernis.
We geven allemaal veel om onze vrijheid, maar het beschadigen van gemeenschapsbezit of andermans eigendommen door het veelvuldig te bekladden met vaak onbegrijpelijke teksten heeft niets met vrijheid te maken. Het is voor veel mensen niet alleen een grote ergernis, maar voor de slachtoffers en de overheid ook een grote kostenpost. We zien het iedere dag op muren, transformatorhuisjes, viaducten, geluidschermen en soms agrarische gebouwen. Naar onze bescheiden mening is het waarschijnlijk een hele kleine groep, wellicht jongeren, die bij herhaling deze schade aan ons berokkenen. De spuitbussen met verf kopen ze wellicht gewoon bij de lokale verfwinkel of de bouwmarkt. De verkopers moeten toch soms in de gaten hebben dat deze personen niet zoveel nuttig werk te doen hebben voor al deze spuitbussen. Maar ook ouders en vrienden moeten hier weet van hebben. Ook vermoeden wij dat de ene tekst de andere weer uitlokt, dus laat de particulier en de gemeente zo spoedig mogelijk nadat het geconstateerd wordt de graffiti verwijderen. Vraag als gemeente ook aan provincie, spoorwegen en het rijk om als hun eigendom is beklad dit zo spoedig mogelijk te reinigen.

Laten we van Ede de schoonste en mooiste gemeente van nederland maken en er gezamenlijk alles aan doen om deze ellende te beëindigen. Geef als gemeente er ook blijk van dat dit niet langer getolereerd zal worden en roep een meldpunt in het leven waar verkopers, familie, vrienden en anderen dit kunnen melden, zodat we de daders hierop kunnen aanspreken en bij herhaling bestraffend kunnen optreden. Kortom, actief beleid op dit terrein.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
De stelling van zaterdag 27 januari 2018

Iedereen doet mee?!
In alle verkiezingsprogramma’s komen we dit onderwerp wel tegen, en terecht. In een fijne samenleving hebben zoveel mogelijk mensen werk, enerzijds voor de broodnodige inkomsten, maar ook voor hun levensvreugde, hun contacten en om hun ambities na te streven. Tegelijkertijd staan er nog steeds veel mensen aan de kant. Ze kunnen geen werk vinden, hun opleiding sluit niet aan bij waar vraag naar is, culturele verschillen of een taalachterstand spelen een rol, ze zijn al wat ouder of ze hebben een lichamelijke of geestelijke beperking. Toch vinden wij met elkaar dat er voor iedereen er een goede kans moet zijn om toch die baan te vinden. In veel gevallen schakelen we, vermoedelijk op kosten van de belastingbetaler, gespecialiseerde bedrijven in om deze mensen aan een baan te helpen. De diverse media melden dat dit vaak onvoldoende successen oplevert, al kennen we hiervoor geen echte Edese cijfers. Daar komt als wrang verschijnsel bij dat veel werkgevers op geen enkele wijze kans zien om vacatures ingevuld te krijgen. Ede moet daarin een voortrekkers rol gaan innemen en met innovatie en creativiteit tot oplossingen komen.

We lanceren in ede een gemeentelijke website, waarop we geanonimiseerde omschrijvingen van de werkzoekenden plaatsen. De privacy van de betrokkenen moet volledig gewaarborgd blijven. Zaken als opleiding, werkervaring, ambities, woonplaats, eventuele beperkingen, gewenst werk etc. Kunnen zonder probleem vermeld worden. Ede brengt hiermee vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo dicht mogelijk bij elkaar. Niet alleen uit financieel belang voor de betrokkenen en de gemeenschap, maar ook en met name voor de toekomst van het individu.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Op zich een goed idee maar ………. en het draait om individu.
Deze informatie zit allemaal in het bestand van de UWV. Laat UWV dit doen per gemeente. De gemeente moet geen nieuw bestand gaan opzetten. Dat is zonde van de belastingcenten en de tijd. Dat geld kunnen wij beter in het individu investeren.
De stelling van vrijdag 26 januari 2018

Energie transitie. Als inwoners van de gemeente Ede staan ook wij aan de vooravond van de veelvuldig in de media en verkiezingsprogramma’s benoemde energie transitie. De meeste mensen laten het tot zich komen en wachten af, wat kun je er als particulier mee? Natuurlijk, een zonneboiler of stroom opwekken met een paar zonnecollectoren, de één deed het al, de ander is het van plan en weer een ander stelt het nog maar even uit. Maar de echte oplossing is veel gecompliceerder. Het wordt aan de inwoners van Groningen steeds minder goed te verkopen om het gas daar uit de grond te halen en het gas van Poetin willen we eigenlijk niet. Echte doorbraken in de wetenschap om het mondiale energieprobleem op een simpele en eenduidige manier op te lossen, komen nog niet tot ons. Net zoals we dat vroeger deden, toen werden er lokaal energie bedrijven opgericht, zullen we voor de komende decennia ook meer en meer onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, anders lopen we de kans een keer echt in de kou te zitten.

De gemeente moet met haar innovatieve beleidvoornemens het voortouw nemen om de realisatie van corporaties van bewoners om in de eigen energie voorziening te voorzien initiëren en stimuleren. Dit kan door technisch, juridisch en financiëel voorwerk te doen, zodat lokale burgerinitiatieven om per blok woningen, een appartementengebouw of een deel van een wijk energie onafhankelijk te maken, worden bevorderd.
Eens
Geen mening
Oneens
Geen mening
Geen mening
Geen mening
Drukken wij op de schakelaar dan hebben wij licht. Wij kunnen ons niet meer voorstellen dat het ooit anders was. De 24 uurs beschikbaarheid van elektrische energie is een basisbehoefte in onze samenleving. Decentrale opwekking, zonnepanelen en windmolens, vraagt om extra regelapparatuur. Immers valt de wind weg of er schuift een wolk voor de zon dan gaan wij ervan uit dat de levering doorgaat.
Door de energiebelasting reizen de kosten voor energie de pan uit. Dat wordt in de komende jaren alleen maar erger. Voor huishoudens die geen zonnepanelen kunnen betalen nemen de kosten voor energie sterk toe. Hoe houden wij de kosten voor energie laag is een belangrijkste vraag? Of coöperaties van bewoners dat kunnen bereiken? Bij een positief antwoord moeten wij dat gewoon doen.
De stelling van donderdag 25 januari 2018

Het verplaatsen van Cultura: Uit de lokale media en gemeentelijke stukken kunnen wij opmaken dat er plannen bestaan om Cultura naar het centrum te verplaatsen. Het huidige onderkomen van Cultura is naar onze mening uitstekend geschikt voor de huidige functies, is aan de rand van het centrum gelegen, parkeervoorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig, maar na het vertrek zal het in de huidige vorm niet meer exploitabel zijn. Ook in het nastreven van een duurzaam beleid past het naar onze mening niet om dit gebouw haar functie te ontnemen en met een miljoenen belastinggeld verslindende operatie elders in het centrum een soortgelijk gebouw te realiseren.

Wij zijn tegen de miljoenen kostende operatie om Cultura te verplaatsen.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Cultura: investeer in een nieuwe ingang en horeca aan het Kuiperplein
Ede heeft een mooie mix van amateurkunst, musea, expositieruimten, historische verenigingen, bioscopen en openluchttheater. Het ligt gespreid over Ede en de buitendorpen en dat past goed bij de Edese schaal.
In de nabije omgeving van Cultura, de Edesche concertzaal en Cinemec is voor jong en oud niets te beleven. Eenmaal buiten sta je gelijk op straat en het enige wat je kunt doen is naar huis gaan. Geen gezellige restaurants, bars, koffietent of wat dies meer. De directe omgeving nodigt in ieder geval niet uit om nog enige tijd in het centrum te blijven hangen.
Cultura organiseert heel veel activiteiten voor jong, middelbaar en senior. Van een goed draaiende bibliotheek tot allerlei tenoolvoorstellidgen van amateurgezelschappen. Taalcursussen, muzieklessen, workshops, kinderfeestjes, evenementen en beschikbaar stellen van vergaderaccommodatie: Cultura doet het allemaal en doet het goed.
Er loopt een onderzoek om Cultura te verplaatsen naar het oude V&D winkelpand aan de Achterdoelen. Daardoor komen er meer mensen in het centrum. Echter de Achterdoelen heeft geen enkele uitstraling, ambiance en sfeer. Het nodigt bezoekers aan Cultura zeker niet uit om langer in het centrum te verblijven.
Om alle activiteiten op het Kuiperplein te laten plaats vinden zullen enige aanpassing nodig zijn.
Met dat gegeven is het veel logischer om de ingang van Cultura te verplaatsen naar het Kuiperplein. Indien op het Kuiperplein in de loop van de tijd horeca gelegenheden neerstrijken kan dat bezoekers langer in de binnenstad vasthouden. Een aantrekkelijke, beetje beschutte looproute van Kuiperplein naar het Museumplein zal de sfeer in die wijk behoorlijk opkrikken.
Het is zonde om met belastinggeld te investeren in een verhuizing van Cultura. Dat geld kunnen wij beter steken in bijvoorbeeld het Exposeum.
De stelling van woensdag 24 januari 2018

Afvalinzameling : De meeste huishoudens in Ede hebben ondertussen de beschikking over een viertal kliko’s, voor restafval, voor groenafval, voor plastic afval en voor oud papier. Deze kliko’s nemen veel ruimte in beslag en zien er ronduit ontsierend uit. De ophaalcyclus is meestal drie weken waardoor, zeker in de zomermaanden, het risico op stank en ongedierte erg groot wordt. Dit heeft tot gevolg dat veel mensen het plastic afval eerst met warm water reinigen, hetgeen vanzelfsprekend energie en water kost. Ook lezen wij regelmatig in de media dat de afvalberg tot voor kort zelfs naar China werd verscheept en nu die grens daarvoor gesloten is men amper weet waar men ermee naar toe moet. Ook lezen wij dat er veel plastic helemaal niet recyclebaar is. Zelfs het Centraal Plan Bureau zet vraagtekens bij nut en noodzaak van het recyclen van plastic. Naar onze mening heeft het inzamelen van plastic afval, zeker als je alles meetelt, geen enkel voordeel voor het milieu en daarmee evenmin voor de inwoners van Ede.

Wij zijn het eens met het feit dat dit anders moet. Wij kiezen voor het behouden van een tweetal kliko's, één voor afval en één voor oud papier. De ophaalcyclus wordt hierop aangepast.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Voorscheiding of nascheiding? De raad koos voor voorscheiding en dan is de consequentie 4 kliko’s bij de voor- of achterdeur. Het laatste jaar zijn miljoenen geïnvesteerd in het uitrollen van het systeem van nascheiding. Dit nu afschaffen is pure kapitaal vernietiging.
Voorscheiding is bedacht door de inzamelaar van afval - ACV - zonder enig oog voor de leverancier van afval: de consument. Voor het ledigen van de restafval container betaalt de consument. Vermoedelijk zal daardoor dit jaar de berg restafval sterk slinken. Dat is positief mits de consument het restafval niet ergens dumpt. Dan spannen wij het paard achter de wagen.
Hopelijk gaat volgend jaar de prijs voor het inzamelen van restafval niet sterk omhoog om reden van dat het aantal te ledigen containers in 2018 veel minder is dan begroot.
De toekomst is nascheiding. De technologie voor nascheiding verbetert zich van jaar op jaar. Na de afschrijving van de containers moet de gemeenteraad kiezen voor nascheiding. Dan kunnen wij terug naar twee containers.
De stelling van dinsdag 23 januari 2018

Uit de programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Ede blijkt dat de brandweer slechts in 59% van de spoedeisende gevallen aan de norm van de wettelijke opkomsttijd voldoet. Dit achten wij buitengewoon onwenselijk. Wat ons echter verbaast is dat er in het actieplan geen enkele opmerking staat dat dit verbetert dient te worden.

Wij zijn als partij bereid ons tot het uiterste in te spannen om er voor zorg te dragen dat het percentage van de aanrijtijden van de brandweer opgeschroefd dient te worden naar minimaal 95%.
Eens
Oneens
Oneens
Oneens
Geen mening
Oneens
Voorkomen is beter dan genezen. In alle woningen minimaal een brandmelder en in een nieuw te bouwen woning een sprinkler installatie daarvoor zal Democratische Kiezers zich inzetten. Zeker voor de senioren die nog zelfstandig wonen is een brand alarmeringssysteem echt van groot belang. Dat draagt echt bij aan verbetering van veiligheid in huis. Uiteraard geldt dit ook voor alle kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De uitgestrektheid van de gemeente Ede zorgt voor gemiddeld langere aanrijtijden. Grote calamiteiten als gevolg van de langere aanrijtijd deden zich tot nu toe niet voor. Daarom investeert Democratische Kiezers liever in een verbetering van de veiligheid op woning niveau dan het verhogen naar 95%. Zeker ook omdat het halen van 95% alleen tegen extreem hoge kosten haalbaar zal zijn in de praktijk.
De stelling van maandag 22 januari 2018

Een van de belangrijkste thema’s is het plan om de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad recht over onze gemeente te laten gaan en dat bovendien op een hoogte van 6.000 voet, omgerekend circa 1.800 meter, volgens het factsheet van Lelystad airport. Dat gaat ons heel veel geluidshinder, fijnstof en luchtverontreiniging bezorgen, vandaar dat wij ons zeer uitdrukkelijk tegen dit plan uitspreken. Daar komt bij dat de Food Valley is aangewezen als een pilot regio voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, iets wat haaks staat op de beoogde vliegroutes over Ede. Een vliegroute over het IJsselmeer is een veel betere oplossing, waarbij er vele malen minder inwoners van Nederland hinder zullen ondervinden.

Als partij zullen wij ons tot het uiterste inspannen om met alle politieke en juridische middelen ons te verzetten tegen de geplande vliegroutes over de gemeente Ede, ook als dat indruist tegen de besluiten van de provincie en de regering.
Eens
Eens
Oneens
Eens
Geen mening
Eens
Er zijn twee vliegroutes van en naar Lelystad Airport gepland boven de (woon)kernen van de gemeente Ede en haar buitendorpen. De vliegtuigen komen laag over. De geluidsbelasting aan de grond neemt exponentieel toe naarmate de vliegtuigen lager gaan vliegen. Het laagvliegen over Ede zal toeristen weerhouden om te komen. Het geheel is voor Democratische Kiezers Ede onacceptabel.
Opvallend in heel de discussie is dat wanneer een onderneming fouten maakt in de berekeningen voor de vergunning aanvraag alle berekeningen over gedaan moeten worden. Wanneer de overheid dat doet dan wordt er gerepareerd met als reden dat er de tijd niet is om het helemaal over te doen. De slager keurt zijn eigen vlees!
De uitdaging is om een echt alternatief voor de route over het 'oude land' te ontwikkelen en dit alternatief aan te bieden aan de minister en de woordvoerders van de Tweede Kamer. Mocht dat lukken dan kunnen de kamerleden echt met de minister in discussie over de voor en nadelen van het vliegen over het 'oude land' en het alternatief.